Tilbake til aukra.kommune.no

Bryggje

Dette kan søkje om sjølv:
Du kan stå ansvarleg og søkje kommunen om enkle bryggjer for ilandstiging på eigen eigedom, jfr. kommuneplanen punkt 5.2.3.

Utforminga og storleiken til bryggja skal følgje kommunen sine retningslinjer for bryggjer.

Du er sjølv ansvarleg for at tiltaket følgjer gjeldande krav etter plan- og bygningslova.

Dette krev søknad frå kvalifisert føretak:
Skal du ha større bryggje enn dette, må du ta kontakt med eit profesjonelt og kvalifisert føretak som kan stå ansvarleg for søknaden til kommunen. Bryggje kan tillaten sin der reguleringsplanen opnar for dette, alternativt må det søkjast dispensasjon.