Tilbake til aukra.kommune.no

Dispensasjon

Når eit byggje- eller anleggstiltak bryt med lov, forskrift eller planar, må du søkje om dispensasjon. Når det blir søkt om dispensasjon, kan kommunen tillatne at det blir gjort unnatak frå avgjerder og planar. Føresetnadene for ein dispensasjon finn du i plan- og bygningslova sitt kapittel 19.

  1. Ved ein dispensasjon må ikkje omsyna bak avgjerda det dispenserast frå bli vesentleg sett til side.
  2. I tillegg må fordelane ved å gi dispensasjon vere klart større enn ulempene etter ei samla vurdering.

Eksempel på situasjonar der det er nødvendig å søkje om dispensasjon kan vere:

  • Der plassering av ein bygning du ønskjer å setje opp er i strid med regulert byggjegrense for den aktuelle eigedomen (i strid med plan).
  • Der du ønskjer å lage eit tilbygg til eigen bustad som er nærmare nabogrensa enn 4 meter (i strid med avgjerd i plan- og bygningslova).
  • Det blir ikkje gjeve dispensasjon frå saksbehandlingsreglar.

Korleis går du fram når du skal søkje om dispensasjon?

  • Både privatpersonar og ansvarlege føretak kan søkje om dispensasjon.
  • Søknad om dispensasjon kan sendast inn og behandlast separat eller saman med byggjesøknaden.
  • Det må meldast kva avgjerder eller planar du søkjer dispensasjon frå.
  • Søknaden må vere begrunna, ved at du argumenterer for korleis vilkåra nemnde over er oppfylt.
  • Naboar skal varslast om ein dispensasjonssøknad. Det må gå fram av nabovarselet at du søkjer om dispensasjon og kva avgjerder/planar du søkjer om unnatak frå.