Tilbake til aukra.kommune.no

Ferdigattest

Normalt er det ansvarleg søkjer som skal søkje om ferdigattest eller mellombels bruksløyve. I dei sakene der det ikkje er nokon ansvarleg søkjar så er det tiltakshagar som skal sende inn søknaden.

Ved tiltak med krav om ansvarlege føretak må følgjande vedleggjast søknaden:

  • Sluttrapport for avfall (berre aktuelt ved enkelte typar tiltak, jf. TEK10 § 9-6
  • Gjennomføringsplan

Dersom det er gjort mindre ikkje-søknadspliktige endringar i forhold til løyva, må følgjande vedleggjast søknaden:

  • Oppdatert situasjonsplan
  • Oppdaterte teikningar
  • Dokumentasjon om tiltaket si plassering slik den er utførd