Tilbake til aukra.kommune.no

Frittliggjande bygning maks 50 m2

Pbl § 20-5 b), jf. SAK10 § 4-1 (1) a

For eksempel garasje, uthus, verkstad, hobbybod, skrivestove, veksthus eller dukkestove

Alle desse punkta må vere oppfylte for at fritaket skal gjelde:

 • Det må vere bygd på eigendomen frå før.
 • Bygningen må vere frittliggjande.
 • Bygningen skal ikkje innehalde eit bustadrom som kjøkken, stove, soverom eller våtrom.
 • Bygningen skal ikkje brukast til overnatting.
 • Samla bruksareal (BRA) eller bygd areal (BYA) må ikkje vere over 50 m2.
 • Mønehøgda må ikkje vere over 4 meter.
 • Gesimshøgd må ikkje vere over 3 meter.
 • Bygningen må vere i 1 etasje og kan ikkje vere underbygd med kjellar.
 • Bygningen må plasserast minst 1 meter frå nabogrense eller andre bygningar.
 • Bygningen må ikkje vere i strid med reguleringsplan, byggjegrense eller anna regelverk, for eksempel veglova sine instruksar om fri sikt mot veg.
 • Bygget vil ikkje innebere flytting av eller etablering av ny avkøyrsel.
 • Bygningen må ikkje plasserast over leidningar i grunnen. Det er derfor viktig du skaffar deg oversikt over relevante reglar og set deg godt inn i kartgrunnlag.
 • Bygningen må ikkje vere i strid med andre lovverk, som for eksempel veglova.
 • Bygningen må ikkje vere i strid med reguleringsplan. Du må i så fall søkje om dispensasjon.

Oppføring, endring, fjerning og riving av mindre bygg som uthus, garasje og carport er unnateke søknadsplikt under visse føresetnader.

Dette er viktig å hugse på:

Det at fleire mindre bygg no er unnateke søknadsplikt inneber større tillit til at den einskilde sjølv tek ansvar for å avklare at byggjetiltaket er i samsvar med arealplanar, plan- og bygningslova med underliggjande regelverk og anna lovverk som veglov, med vidare.

For bygningar som ikkje er søknadspliktige vil det ikkje vere krav til nabovarsling. Vêr oppmerksam på at det kan finnast forhold av privatrettsleg karakter (eigedomsrett, nabolov og liknande) som kan vere til hinder for plassering i eller nære eigedomsgrensa.

Vi vil oppmode deg til å ta kontakt med naboen før du set i gong.


Plangrunnlag - kva avgrensingar gjeld på eigedomen min?
Ofte vil det vere avgrensingar i plangrunnlaget på kva du kan byggje. Dette kan vere byggjegrenser, avgrensing i storleik, høgd, takvinkel o.l. Dersom bygningen er i strid med plangrunnlaget, må du søkje om dispensasjon. Det kan derfor vere lurt å avklare dette tidleg i planleggingsfasen. Reguleringskart og reguleringsinstruksar får du via kommunen si kartløysing eller ved å vende deg til Aukra kommune.

Avstand til offentleg veg
Der det ikkje er meldt byggjegrense i reguleringsplanen eller det ikkje finst ein reguleringsplan for eigedomen, er den veglova som set krav til avstand til offentleg veg. Dersom det du skal byggje er i strid med avstandskravet må du søkje om løyve etter veglova. Dersom vegen er kommunal, er det Byggesakskontoret som du skal søkje til. For riks- og fylkesvegar må du søkje til Statens vegvesen. Informasjon om ein veg er kommunal- blir, fylkes- eller riksveg får du via kommunen si kartløysing eller ved å ta kontakt med kommunen.

Måling av avstand
Bygningen kan plasserast inntil 1,0 m. frå nabogrense og annan busetnad på eigedomen. Dette blir målt frå utside av yttervegg eller eventuelle berande søyler, og til ytterside av fasade på andre bygg eller til nabogrensa. Takutstikk inntil ein meter ut frå yttervegg kan plasserast heilt inn mot nabogrensa.

Innmelding
Når bygningen er ferdig, skal du alltid sende melding til kommunen om plassering slik det er utført. Denne sendaren du til Aukra kommune, Aukraringen 25, 6480 Aukra, eller via e-post til post@aukra.kommune.no.

Ansvar og avgrensingar
Det er eit generelt byggjeforbod nærmare enn 100 meter frå sjø, innsjø og elv.

Dersom bygningen skal plasserast i sterkt skrånande terreng og/eller det trengst graving er det ansvaret ditt å sjekke at det ikkje medfør fare.