Tilbake til aukra.kommune.no

Deling av eigedom

1. Generelt

Ønskjer du å frådele ein eller fleire parsellar frå ein gjeldande grunneigedom må du søkje kommunen om løyve. Naboar må vere varsla og søknaden må tilfredsstille krav som blir stilt i plan- og bygningslova , kommuneplanen sin arealdel og gjeldande reguleringsplan. Gjeldande plangrunnlag finst på kommunen si kartside

Søknad blir send inn på eige søknadsskjema. Skjemaet finn du i høgremenyen under sjølvbetening.

Fyrste trinn:
Søknaden blir vurdert opp mot gjeldande reguleringsplanar, kommuneplanen og krav i plan- og bygningslova om tilfredsstillande veg, vann, avløp, uteareal og føremålstenleg storleik og form. Dersom tiltaket er i strid med plan- og bygningslova eller gjeldande plangrunnlag, må det søkjast om dispensasjon etter plan- og bygningslova §§ 19-1 og 19-2. Dispensasjon krev grunngitt søknad.

Andre trinn:
Etter at delingsløyve er gjeve, blir det halde oppmålingsforretning. Den nye eigedomen vil då bli skilt ut som ein eigen eigedom med eige gards- og bruksnummer (matrikkelnummer).

Kven kan søkje?
Etter matrikkellova § 9 kan delingssøknad krevjast av blant anna:

  • Den som har grunnboksheimel som eig av grunneigedom. Dersom fleire personar er oppførde med heimel, må alle underskrive.
  • Den som ved rettskraftig avgjerd ved domstolane er kjend som eig av ein bestemt del av eigedomen.
  • Den som har løyst inn festegrunn etter lov om tomtefeste.

Fullmakt
Dersom andre enn eigedomen sine heimelshav opptrer som søkjer må det fremjast skriftleg fullmakt frå heimelshav(e). Fullmakta må vere datert og melde at den gjeld deling av eigedom. Skriftleg fullmakt skal ikkje vere over eitt år gammalt. Dersom eit firma er heimelshavar, må søknaden underskrivast av den eller dei som har signaturrett i følgje firmaattest. Advokat treng ikkje å leggje fram skriftleg fullmakt, med mindre kommunen finn grunn til å krevje det.

Gebyr
Kommunen tek gebyr for behandling av søknaden og for oppmålingsforretning, etter gjeldande gebyrregulativ .
Kostnader i samband med tinglysinga må du rekne med.

2. Om søknadsprosessen

Rettleiing
Søknad om deling av eigedom må vere skriftleg. Det må meldast korleis delinga blir ønskt utført, og forslag til nye eigedomsgrenser må vere teikna inn på vedlagt kart. Storleik på frådelt parsell må meldast i m². Det må også meldast formål for frådeling, f. eks. bustad/veg, eller som tilleggsareal til gjeldande eigedom.

Dersom det blir søkt om dispensasjon må dette kryssast av for i søknadsskjema og nabovarsel.

Søknad om deling skal innehalde følgjande dokumentasjon:
-
Kart i målestokk 1:1000 eller 1:500. Kartet skal vise gjeldande grensar, husplassering og ønskte delelinje. Kartet skal vidare vise plassering av køyreinngang og nødvendig areal til parkering og uterom. Dersom tomtane har utfordrande terreng, bør også forslag til framtidig husplassering og terrengsnitt vedleggjast. Ved frådeling til bustader, må bueiningane ha tilgang til eigna uterom som tilfredsstiller krava til storleik og støynivå. Dersom kommunen sitt støysonekart viser at foreslått uterom vil vere i gul eller raud støysone, må rapport frå støykonsulent vedleggjast søknad.

- Naboar og gjenbuarar skal varslast før søknad blir send kommunen, slik at dei får moglegheit til å vareta interessene sine. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for nabovarsling. Eventuell dispensasjonssøknad må meldast særskild i nabovarselet. Andre som blir direkte rørt av delinga skal varslast og få moglegheit til å uttale seg. Eventuelle merknader frå naboar blir sende til kommunen saman med søknaden. Dersom søknad blir send kommunen seinare enn eitt år etter utsending av nabovarsel, skal det sendast nytt nabovarsel til naboar og gjenbuarar.

- Skriftleg utgreiing med grunngiving for eventuell dispensasjonssøknad.

- Erklæringar eller avtaler i samband med vegrett, leidningsnett og nødvendig vedlikehald som går over eksterne eigedomar.

- Erklæringar om at attverande eigedom gir frådelt eigedom rett til veg, vatn- og avløpsleidningar og eventuelt vedlikehald.

Om avkøyrsel
Om frådeling krev opparbeiding av ny avkøyrsel må dette søkjast særskild om. Skriftleg søknad om avkøyrsel til kommunal veg blir send inn med frådelingssøknaden.

Om dispensasjon
Dersom søknaden ikkje oppfyller plan- og bygningslova sine avgjerder, eller er i strid med gjeldande plangrunnlag, er deleløyve betinga av dispensasjon, sjå plan- og bygningslova §§ 19-1 og 19-2. Dersom delelinja(ne) det er søkt om ikkje er i samsvar med gjeldande reguleringsplan, må det søkjast om dispensasjon.

Det følgjer av plan- og bygningslova § 19-2 at det ikkje kan bli gjeve dispensasjon dersom omsyna bak avgjerda det blir dispensert frå, eller omsyna i lova si formålsavgjerd, blir vesentleg sett til side. I tillegg må fordelane ved å gi dispensasjon vere klart større enn ulempene. Det er søkjar sitt ansvar å grunngi søknaden om dispensasjon og å innhente nødvendige opplysningar for at kommunen kan avgjere dispensasjonsspørsmålet.

Søknaden blir send til
Aukra kommune v/planavdelinga, Aukraringen 25, 6480 Aukra eller post@aukra.kommune.no