Tilbake til aukra.kommune.no

Utleige av delar av bustad

Utleige av delar av bustad, eksempelvis eitt eller fleire opphaldsrom, er ikkje søknadspliktige etter plan- og bygningslova. Vi føreset at bruken av areala er i tråd med tidlegare godkjenningar. Vêr oppmerksam på at endring av bruk, for eksempel endring frå bod til soverom, er søknadspliktig. Eksempel på korleis ein utleigedel i bustad kan sjå ut er vist nedanfor.

Eit mindre utleigeobjekt og ein hovuddel. Merk at det er intern samanheng mellom einingane.Utleige av bustad.jpg

Her blir eit vist mindre utleigeobjekt og ein hovuddel. Merk at det er intern samanheng mellom einingane.