Tilbake til aukra.kommune.no

Våtrom

Pbl § 20-5 d), jf. SAK10 § 4-1 (1) c nr. 3

Med våtrom meinest rom der overflatene på vegger og golv jamleg eller av og til blir utsett for vasssøl. Eksempel på slike rom er bad, dusjrom og vaskerom.

Det er ikkje nødvendig å søkje kommunen om å byggje nytt våtrom eller pusse opp våtrom i noverande bustad eller fritidsbustad. Dette gjeld også våtrom i gjeldande tomannsbustader, rekkjehus eller leilegheiter i blokker. Dette gjeld berre dersom arbeidet blir gjort innanfor ei branncelle eller brukseining.

Når byggjearbeida i våtrom ikkje er søknadspliktig, er eigar ansvarleg for at våtrommet tilfredsstiller forskriftkrava. Føretak som utfører byggjearbeida vil ha eit privatrettsleg ansvar for arbeidet sitt, men vil ikkje vere ansvarleg overfor bygningsmakta i kommunen.

Arbeider som ikkje er søknadspliktig

  • Fullstendig ombygging av våtrom i gjeldande bygg innanfor ei brukseining eller branncelle.
  • Bygging av nytt våtrom i gjeldande bygg innanfor ei brukseining eller branncelle.

Bygging av våtrom i nytt tilbygg der verken samla eller bygd areal for tilbygget er over 50 m2 og der tilbygget ikkje skal brukast som ei sjølvstendig bueining.

Brannskilje blir sett på som broten når brannmotstanden til konstruksjonen blir mindre enn minimumskrava i byggteknisk forskrift. I blokker kan det vere nødvendig å hente inn kvalifiserte fagfolk til å vurdere om arbeida vil vere innanfor ein brukseining (ikkje bryt branncelle), for eksempel ved skifte av sluk. Skifte av sluk i etasjeskilje av tre mellom bueiningar/brannceller vil i dei aller fleste tilfelle innebere at brannceller blir brotne, og vil då vere søknadspliktig.

Dette krev kvalifisert føretak

  • Arbeida bryt skilje mot anna brukseining (brannskilje, lydskilje).
  • Bygging av våtrom i nybygg følgjer søknadsplikta for nybygg og inngår i søknadsplikta med krav om ansvarlege føretak for nybygget.
  • Våtrom i nytt tilbygg over 50 m2 følgjer også søknadsplikta med krav til ansvarlege føretak. For eigen bustad eller fritidseigedom gjeld sjølvbyggjarføresegnene.