Tilbake til aukra.kommune.no

Meld inn feil

Dette er Aukra kommune sin meldingsteneste. Her kan du som innbyggjar opprette saker som behandlast av Aukra kommune på saker som gjeld drift og vedlikehald. Vær oppmerksam på at tenesta brukast for innmelding av ordinære saker. Om du ikkje finn riktig adresse, kan du markere i kartet kor feilen er.

Meldingar om mørke gatelys/ vegbelysning kan ta noko tid å få utbetra. I tilfelle der det er snakk om utfall av heile vegstrekker, vil kommunen handsame desse så snart som mogleg. Ved høve som gjeld enkeltlamper vil det påreknast noko lengre tid til utbetring, då vi samlar opp fleire tilfelle av mørke lamper før vi kallar ut vedlikehaldsentreprenør. Vi oppmodar meldarar om å legge igjen ei god beskriving av plassering av gatelys, slik at vi lettare kan identifisere feilen.

Ved akutte førespurnadar med omsyn til akutte driftsforstyrringar skal du ringe vår vakttelefon: 915 16 740.


Alle registrerte saker

År: