Tilbake til aukra.kommune.no

Politivedtekter for Aukra kommune - offentleg høyring

Høyringsfrist 1. februar 2021

Offentleg høyring

Føresegnene i normalvedtekten (rundskriv 02/2018, Politidirektoratet) fortel kva som kan reguleras i politivedtekt med heimel i politilova §14. Det er opp til den einskilde kommune, i samarbeid med politiet, å avgjere kva for føresegner som ein ønskjer å ta inn i eigen kommune.

Heimel for kommunal politivedtekt er lov om politiet av 4. august 1994nr 53§14 første ledd.

Merknadar til høyringsutkast

 • Merknader til planforslaget skal sendast til kommunen innan 1. februar 2021, og vi ber om at du nytter funksjonen «Send ein uttale til planen».
 • Det er og mogleg å laste opp relevante vedlegg.
 • Saksdokumenta finn du nedst i denne artikkelen.

Saksdokument

Politivedtekter for Aukra kommune - høyringsutkast


Høyringsperioden er avslutta., Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.


Uttale til saka

Uttalen vert synleg nedanfor. Uttalar som gjeld Aukra kommune sine plansaker vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalar som inneheld sjikane og personangrep vert sletta.

 • Kommentar til §3.3
  Opptreden og anna publikumsretta aktivitetar
  Denne ordlyden er uheldig i høve til å gjere terskelen låg for ønska aktivitet i lokalmiljøet. Til dømes barn og unge eller frivillige som ønsker å bidra til positive opplevingar ( dele ut boller , dnase på dansens dag, mm) I det minste må det være melding til kommunen og ikkje til politiet som må gjelde her. Aller helst ville eg ønske at all frivillig akt var definert ut av dette punktet. Fint om det vert gjort ei ny vurdering av denne paragrafen 3.3.

  2021-01-26 11:22:14
  [Svar]
Ønskjer du at din uttale ikkje skal visas på denne nettsida?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

A_Symbol_gronn_gronn