Trafikktryggingsplan for Aukra kommune 2019-2022 - offentleg høyring

Frist for merknader: 11. mars 2019

Offentleg høyring i seks veker

Drift- og arealutvalet vedtok i møte den 23. januar 2019, sak 6/19, å leggje «Trafikktryggingsplan for Aukra kommune 2019-2022» ut til offentleg høyring. Trafikktryggingsplanen vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i seks (6) veker, i perioden 28.01.2019 – 11.03.2019. Saksdokumenta finn du nedst i artikkelen.

Merknader til planbarbeidet

 • Merknader til planforslaget skal sendast kommunen innan 11. mars 2019, og vi ber om at du nyttar funksjonen «Send ein uttale til planen»,
 • Det er muleg å laste opp vedlegg.
 • Saksdokument finn du nedst i artikkelen.

Saksdokument

Særutskrift (saksframlegg med vedtak)
Høringsutkast Trafikktryggingsplan 2019-2022
Oversikt over handlingsdel frå Trafikktryggingsplan 2013-2016
Innkomne merknader etter melding om oppstart
Ulykesstatistikk for Aukra 2011-2017 (Statens vegvesen)
Ulykkeskart 2011-2017 (Statens vegvesen)
Vurdering av særleg farleg/vanskeleg skoleveg. Enkelte trafikkpunkt og strekningar.
Rapport frå trafikkregistreringar ved Hollingbygg uke 42 2018.
Trygg trafikk sin rettleiar for ein trafikksikker kommune

 

Uttale til saka

Uttalen vert synleg nedanfor. Uttalar som gjeld Aukra kommune sine plansaker vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalar som inneheld sjikane og personangrep vert sletta.

 • Vil gjerne starte disse merknadene med å understreke hvor viktig vi synes denne planen er. Som småbarnsforeldre er vi glade for alle trafikktryggingstiltak som gjøres! Våre merknader er som følger:

  1. Fartsgrense: Vi ønsker at fartsgrensen settes ned fra nedkjøring til boligfelt på Eidskrem til nedkjøring til Torhaugmyra. Hele strekningen er ettertraktet for familier med barn, gangveien går parallelt med bilvei og har i lengre perioder kun en smal grøft som skille. Langs med hele strekningen foregår det utbygging av bolighus og vi tror at nedsetting av fartsgrense vil gjøre det ytterligere mer ettertraktet for barnefamilier. Strekningen fra krysset til Hollingsholm- Torhaugmyra har i tillegg en bakketopp som gjør det uoversiktlig. Dette i tillegg til kryssende barn/unge fra busstoppen og lave solforhold i vinterhalvåret gjør at dette kan være en utfordrende situasjon i 80 km/t.
  2. Kryss ved Fanghol: Vi støtter oss til merknaden fra FAU ved Julsundet skole, datert 28.02.2018. Rundkjøring med avkjørsel til barnehage/skole. Avkjørsel for Hollingsbukta bør også legges til denne og eksisterende avkjøring bør stenges.
  3. Busstopp ved Fanghol, østsiden av Hagåsgården og Torhaugmyra: Dette er tre busstopp som ikke er holdbare i dagens trafikkbilde. Disse har ikke en trygg tilkomst og bør enten tilrettelegges slik at det er mulig å komme seg dit på en trygg måte, eller flyttes til en bedre lokasjon. Å måtte ferdes over sterkt trafikkerte veier med barn bør ikke forekomme.
  4. Kryss ved Hollingsholm: FAU ønsker her en bedre løsning for myke traffikanter. En undergang for alle som ferdes mellom Torhaugmyra/Jendem og Hollingen, samt sikret tilkomst fra Julsundet torg. Pr i dag går og sykles det på veiskulder, noe som er spesielt utfordrende i vinterhalvåret, da det ikke brøytes eller strøs på veiskulder og myke trafikkanter velger å gå ut i veibanen.
  5. Ytterligere trygging av myke traffikanter: Vi ønsker oppsetting av autovern, i prioritert rekkefølge:
  a. Skjæringen Hola/Fanghol
  b. Flytting/etablering av nytt autovern forbi bunnpris.
  c. Langsmed gangvei Eidskrem/Fanghol.
  Med Vennlig Hilsen

  Leder Bergetippen FAU

  2019-02-14 10:18:36
  [Svar]
 • Vil komplettere mine opplysninger fra i går 05.02.2019 vedr.trafikktryggingsplanen.
  Dette gjelder biler som havner på gangveien. Legger ved et kart som viser ulykker som jeg har observert i løpet av 2000-tallet. De to merket med pil var hendelser de siste måneder (vedlagt bilde med blålys representerer disse hendelsene). En felles beskrivelse av alle ulykkene er at alla avkjøringer skjer på den siden som gangveien ligger. Når vi ser på kartet har FV en kurve der ulykkene skjer.
  Derfor vil jeg presisere at her skulle det vært rekkverk/autovern 100-200 meter slik at FV blir mer synlig og event. fremtidige ulykker kan
  hindre at biler havner på gangveien.
  Kryssene FV 662-Stormyra og Hollingseterveien er også ulykkesbelastet , spesielt med påkjørsler bakfra.
  Her er krysset Hollingseterveien mest utsatt, og jeg har ikke tall på hvor mange ulykker det har vært her. Legger ved et bilde som illustrerer kanskje den mest dramatiske rent materielt sett. Sjåføren valgte her et anna alternativ eller å kjøre baki, kanskje med store personskader.

  2019-02-06 13:33:57
  [Svar]
 • Vil melde om to eksempel som kommunen må se på vedr. trafikktryggingsplanen.
  Busslommer ved FV 662, på Hollingen, der Ingeborgsvei starter. Busslommen som ligg på østsiden har ingen veiforbindelse og alle passasjerer må krysse fylkesveien. Her er 80 km fartsgrense, og som tilskuer til plassen vil jeg si at det er et under at det ikke har skjedd en ulykke. Spesielt er ettermiddagsbussen med skoleungdom fra Molde et spennende scenario. Det virker som det et halvparten av passasjerene som skal av her og de strømmer ut av bussen og noen går foran og noen bak rett inn på FV 662 med 80 km fartsgrense. Noen har allerede fått opp mobilen og er lite oppmerksomme. Det hender at det står buss også på andre siden slik at det er bare en smal korridor imellom. Her har det vært mange harde oppbremsinger og jeg har opplevd at trafikken på FV 662 stopper helt opp og står stille i påvente av at busspassasjerene skal krysse veien. Som tilskuer kan jeg ikke forstå at myndighetene vil utsette passasjerene for slik fare og ber kommunen ikke gi opp kampen om å få 60 km fartsbegrensning i området.
  Videre har jeg vært tilskuer til flere ulykker der biler havner på gangveien . sist var det en ulykke før jul og en etter jul nedenfor der jeg bor. Heldigvis var det ikke mennesker der bilene landet, men det var bare flaks og kanskje er flaksen ikke til stede en event. neste gang.
  Dette aktualiserer temaet om rekkverk mellom FV og gangvei.
  Dette er noe av det jeg opplever fra min tilskuerplass og det minste jeg kan gjøre er å benytte anledningen og melde fra.

  2019-02-05 23:08:09
  [Svar]
 • 1)
  Aukrasanden: Kirkebakken, retning Tangen-Horrem hadde ikke skadet om å kunne utbedre.

  2)
  Jeg ser ennå ikke hva disse to "øyene" på Aukrasanden skal være godt for.
  Meningsløst spør du meg.

  3)
  Så er det enkelte strekninger som nevnt som har 80-sone.
  80-sone på denne øya er og meningsløst. På toppen av hele finner man det og på smale strekninger som nevnt Tangen, Horrem, Løvika osv. Kunne gjerne ha vært 60 ved enden av Rød og utover til Rindarøya og.
  60-sone opp på det meste er
  mer en godt nok på øya.

  4)
  Har det blitt lagt asfalt den halve delen langs Hauglandsvegen mot flyplassen ennå?
  Der har det alltid vært grus.
  Fullt av høl og kan fort ødelegge understellet på kjøretøyene som ferdes.

  2019-02-04 22:43:56
  [Svar]
 • Det er gjort mye godt arbeid for å bedre trafikksikkerheten i Aukra i tiden etter at kommunen ble en av landets rikeste. Gangveier og lys har kommet opp, og andre trafikktryggingstiltak er satt inn. På veien videre er det viktig å ikke lene seg tilbake og tenke at nå har vi det bra, men heller stå på å jobbe kontinuerlig med å få utført de tiltak som allerede er vedtatt, og tørre å bruke midler på å vedta nye prosjekt. Det er en veistrekning, og deriblant en sving som jeg vil be de bestemmende politikere å ta en ekstra titt på. Dette gjelder strekningen fra krysset Horrem/Småge og til Smågetoppen. Her er det per definisjon ikke mye trafikk, men trafikken er tett når biler kjører til og fra ferga, og ofte er det høy hastighet for å nå fergeavgangen fra Aukrasanda når utasundsferga er sein. I tillegg er veien veldig smal, så smal at et stort kjøretøy som buss, lastebil, traktor ell ikke kan møte en vanlig personbil uten at begge kjøretøy må mye ned i fart og helt ut på kanten. Tenk deg så at det kommer en 6 år gammel jente gående etter veien samtidig som to slike biler møtes. Tenk deg også at dette skjer i den uoversiktlige svingen før krysset ut til fergekaia på Småge og de to møtene bilistene ikke ser hverandre før kort tid før de møtes. Er det en situasjon vi ønsker å komme opp i? Nei, selvfølgelig er det ikke det. Derfor er det allerede vedtatt å bygge gangvei på strekningen, og tiltaket var prioritert allerede i trafikktryggingsplana for 2013-2016, men dette har blitt utsatt gang på gang. Veien er i dag mye brukt av gående, da mange går runde rundt Rødsøyvågen/Solem/Småge, eventuelt med en tur over stien Solem/Småge. Det er i gjeldende budsjett satt av penger til formålet i 2021. Dette er for lenge til, kanskje mest for de som er barn nå, og ferdes daglig langs veien.
  Nå er det på tide å sette handling bak vedtak, og få spaden i jorda!

  2019-02-04 21:39:30
  [Svar]
 • På strekningen fra Horremshaugen til Horremsvegen 80 bor det seks barn i alderen 8 til 13 år. Veien er smal, det er ingen belysning og fartsgrensen er 80 km/t. For å trygge strekningen for gående og syklende barn ønskes det at fartsgrensen settes ned til 50 km/t på denne strekningen. Det er også ønskelig med gatelys.
  Krysset på Horremshaugen oppleves i tillegg som lite oversiktlig og alt for bredt.
  Det siste året har mye av trafikken med trailere som skal fra fergekaia på Aukra til Vikenco begynt å gå på strekningen Tangen-Hjertvika-Horrem. Dette sannsynligvis fordi GPS viser korteste streking for sjåførene. Kunne det gjøres skilting eller andre tiltak for å informerer sjåførene om riktig «hovedvei» fra Aukrasanden til Rindarøy?

  2019-02-04 09:44:40
  [Svar]
 • Forslag til et enkelt og viktig lavbudsjetts-tiltak på Setervegen som må inn i "trafikktryggingsplan 2019-2022":

  Ved Setervegen (220), fra juvikskiftet og ca tre hundre meter nordover så står det noen velvoksne trær tett inntil veien. I tillegg til dette så heller de nevnte trærne godt innover veibanens linje noen meter i høyden. Som følge av dette så vil/må busser og andre større kjøretøy legge seg godt ut i veibanen for å gå godt klar av trærne. Undertegnede har som beboer på Sæter observert dette over lang tid. Jeg har også, sammen med mine barn på sykkel og til fots, vært involvert i mange farlige og skremmende passeringer av større kjøretøy. Det faktum at den aktuelle veistrekning er betydelig smalere enn "normal veistandard", samt er skiltet som 80 km/t-sone, er med på å øke faren for ulykker betraktelig. Det er ikke gang/ sykkelvei på veistrekningen.

  Nord på Sæter er det mange husstander med barn i skolealder som frekventerer den aktuelle veistrekningen daglig. Veistrekningen er også å regne som skolevei, da mange barn og unge foretrekker å sykle til skolen.

  Jeg mener det må være et enkelt og rimelig tiltak å få felt de fem- seks trærne for å bedre trafikksikkerheten betraktelig. Den aktuelle veistrekningen er vel ikke å regne som tettbygd strøk pr definisjon, men jeg mener likevel at fartsgrensen burde vært satt ned til 60 km/t i området. Argument for dette er smal vei, og jevn trafikk av fotgjengere og barn på sykkel.

  Jeg er sikker på at kommunen vil møte ubetinget velvilje blant grunneierne til å få gjennomført et såpass viktig trafikksikkerhetstiltak, så løp og sag!!

  Mvh Tommy Sætervik

  2019-02-03 12:34:07
  [Svar]
 • Hva med løvikvegen? Det bor folk her også!

  2019-01-30 20:34:41
  [Svar]
Ønskjer du at din uttale ikkje skal visas på denne nettsida?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspel

Din høyringsuttale til planen vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldinga vert ikkje publisert.

Bilete trafikktryggingsplan

Tips ein ven Skriv ut