Tilbake til aukra.kommune.no
Gjeldande for løyveperioden 2019-2023

Alkoholpolitisk plan

Vedteke i K-sak 30/20 den 18.06.2020

Alkoholpolitisk retningsline for Aukra kommune gjev rammer for behandlinga av saker etter alkohollova og gjev politikarar, innbyggjarar og næringsdrivande oversikt over kva som vert lagt til grunn ved behandling og avgjerd i slike saker.

Retningslina skal vere retningsgivande både for administrasjonen ved førebuing av saker til politisk behandling og ved vedtak av sals- og skjenkjeløyve, og er i tråd med rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Retningslina gjeld for inneverande kommunestyreperiode og vart vedteken 18. juni 2020. Framtidige rulleringar/fornying av planen skal vedtakast i kvar kommunestyreperiode.

Alkoholpolitisk retningsline

Høyringsperioden er avslutta. Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.

Send skjult innspel

Din høyringsuttale til planen vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldinga vert ikkje publisert.

Alkoholpolitisk plan

Alkoholpolitisk plan