Tilbake til aukra.kommune.no
Gjeldande frå 19.12.2020 til 31.12 2023

Delegeringsreglement for Aukra kommune

P360 20/01464, vedteke i k-sak 99/20 (17.12.20)

Kommunestyret plikter å vedta reglement som skal innehalde ei oversikt over kva slags avgjerdsmyndigheit som blir delegert til administrasjonen og til folkevalde organ.

Delegeringsreglement frå kommunestyret til kommunedirektøren

Høyringsperioden er avslutta. Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.

Send skjult innspel

Din høyringsuttale til planen vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldinga vert ikkje publisert.

A-symbol - grønn

A-symbol - grønn