Tilbake til aukra.kommune.no
Gjeldande for perioden 2013-2017

Demensplan for Aukra kommune

Vedteke i K-sak 71/13 den 11. juli 2013

Plana sitt føremål er å vidareutvikle demensomsorga og heve kvaliteten på dei kommunale tenestene til personar med demens og deira pårørande. Plana inneheld ei beskriving av demens som sjukdom og kvalitetskriterium for god demensomsorg. Situasjonsbeskriving og utfordringa for framtidas kommunale tenestetilbod kjem som temakapittel, og her vil det bli utreda behov for kvalitetsutvikling og det kjem anbefaling om tiltak som bør gjennomførast i kommunen fram mot 2015.

Demensplan for Aukra kommune 2013-2017

Høyringsperioden er avslutta. Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.

Send skjult innspel

Din høyringsuttale til planen vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldinga vert ikkje publisert.

Demensplan

Demensplan