Tilbake til aukra.kommune.no

Forskrift om gebyr, saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forureiningsregelverket - Høyring

Høyringsfrist: 3. juni 2020

Om høyringa

Aukra formannskap vedtok i møte den 27.04.20 at Forskrift om gebyr for sakshandsaming, kontroll og tilsyn etter forureiningsregelverket skal sendast på høyring i samsvar med forvaltingslova § 37 ff, jamfør forureiningsforeskrifta § 11-4 og forureiningslova §52a.

Forskrifta handlar om å stadfeste kommunen sin rett til å kunne krevje gebyr for arbeid med (referanse i parentes er forureiningsforskfrita):  

  1. utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustadhus, hytter og liknande (§§ 12-4, 12-6)
  2. opprydding i forurensa grunn ved bygge- og gravearbeid (§§ 2-11, 2-12)
  3. utslepp av kommunalt avløpsvatn fra mindre tettbebyggelser (§§ 12-4, 12-6)
  4. utslepp/påslepp av oljehaldig vatn(§ 15-4)
  5. påslepp av fetthaldig vatn (§15a-4)

Merknadar til forskrifta og høyringsfrist

  • Merknader skal sendast kommunen innan 3. juni 2020, og vi ber om at du nyttar funksjonen «Send ein uttale til planen»,
  • Det er muleg å laste opp vedlegg.
  • Saksdokument finn du nedst i artikkelen.

Saksdokument

Forslag til forskrifta finn du i særutskrifta, side 3-6:


Høyringsperioden er avslutta., Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.


Uttale til saka

Uttalen vert synleg nedanfor. Uttalar som gjeld Aukra kommune sine plansaker vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalar som inneheld sjikane og personangrep vert sletta.

Ønskjer du at din uttale ikkje skal visas på denne nettsida?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

A_Symbol_gronn_gronn