Tilbake til aukra.kommune.no
Møte 5/19 Formannskapet
Tid og sted: 03.06.2019 kl. 12:05 - Kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
39/19 Godkjenning av innkalling og sakliste
40/19 Referatsak
41/19 Revidering av delegeringsreglementet i Aukra kommune, plan- og bygningslova
42/19 Regional forskrift om hausting av tare i Møre og Romsdal
43/19 Ny ramme på prosjekt 683021 Veglys og vassledning Klippen - Løvik og prosjekt 648119 Fullføre vassleidning Skarshaug-Løvik
44/19 Etablering av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS
45/19 Dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel til frådeling av bustadtomt i LNF-område, Arve Rønstad/Jan Ove Varhaugvik og Ingrid Kjellnes
46/19 Elevopptak Aukra kulturskole 2019-2020
47/19 Plan for psykisk helse og rus 2019 - 2022
48/19 Tilskot til TV-aksjonen 2019 - CARE Norge
49/19 Økonomirapportering pr. 30.04.2019
50/19 Budsjettkorrigeringar pr. 30.4.2018
51/19 Rammesak - budsjett 2020
52/19 Planid 201504. Detaljplan for ny veg mellom Gossen og Oterøya, Kjerringsundsambandet, til godkjenning
53/19 Felles møte/drøfting om muleg utvikling av næringsaktivitet og arbeidsplassar i Aukra kommune