Tilbake til aukra.kommune.no

Reguleringsplan Falkhytten sentrum - melding om planvedtak

I medhald av plan og bygningslova § 12-12, har Aukra kommunestyre i møte den 13. desember 2018, sak 98/18, vedteke reguleringsplan Falkhytten sentrum.

Saksdokument

Særutskrift (saksframlegg med vedtak)
Føresegner
Plankart
Planomtale
Innkomne merknader etter avgrensa høyring
Innkomne merknader etter offentleg høyring
Trekking av motsegn i samband med høyring
Referat frå møte med næringsdrivande 31. august 2018
Støyvurdering

Klage

Du kan klage på vedtaket til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan tre veker etter denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova § 1-9 og forvaltningslova kapittel VI. Klaga skal vere grunngjeven og må sendast til Aukra kommune, Nyjordvegen 12, 6480 Aukra.

Krav om erstatting

Du må setje fram krav om erstatting etter plan- og bygningslova § 15-3 og innløysing etter § 15-2 i same lov seinast tre år etter denne kunngjeringa, eller seinast tre år etter at eventuelle byggverk er fjerna.

Du må sende kravet til Aukra kommune, Nyjordvegen 12, 6480 Aukra.

Høyringsperioden er avslutta. Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.

Send skjult innspel

Din høyringsuttale til planen vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldinga vert ikkje publisert.

Bilete detaljregulering Falkhytten sentrum