Tilbake til aukra.kommune.no

Reguleringsplan Gossen motorsenter - Ny melding om oppstart grunna utvida planområde

Frist for merknader: 18. oktober 2021

Oppstartsmelding

I medhald av plan- og bygningslova § 12-3 og 12-8, og Aukra kommune sitt delegeringsreglement punkt 18.1, vert det varsla ny oppstart av arbeid med reguleringsplan Gossen motorsenter. Det vart i utgangspunktet meldt oppstart av planarbeidet den 22.07.2020, men grunna endra behov må det no meldast oppstart på nytt med eit utvida planområde.

Føremålet med planarbeidet

Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for motorsport med tilhøyrande funksjonar på delar av eigedomane 8/35 og 8/65 ved flyplassen på Gossen, Aukra kommune.

I gjeldande kommuneplan sin arealdel er planområdet avsett til LNF, og detaljeringssone 910 - vidareføring av gjeldande reguleringsplan. Størstedelen av området for ny bantrasé er karakterisert som «fyllmasse» og «open fastmark» i tilgjengelege datasett. Det vert naudsynt å omdisponere om lag 18 dekar av eksisterande dyrkamark for å kunne realisere planforslaget, men arealet som går tapt er føreslege erstatta gjennom nydyrking av eit erstatningsareal, jf. vedlegg

Det er to gjeldande reguleringsplanar innanfor planområdet i dag:

 • Rothaugen industriområde
 • Gossen MC-klubb.

I det nye planforslaget vil delar av Rothaugen industriområde bli erstatta, medan Gossen mc-klubb vert vidareført i si heilheit og tilpassa ny plan og bygningslov.

Planforslaget skal utarbeidast som ei detaljregulering, og det er krav om konsekvensvurdering etter plan og bygningslova § 4-2, og forskrift om konsekvensutredninger § 8a, og vedlegg II, punkt 11 a. Oppstartmøte vart halde på kommunehuset 22.06.2020, jf. vedlegg.

Det er gjennomført støyvurdering og gassmålingar, rapportane vert vedlagt planforslaget når det skal til høyring og offentleg ettersyn.

Merknader til planarbeidet

 • Merknader til planarbeidet skal sendast til kommunen innan 18. oktober 2021, og vi ber om at de nytter funksjonen «Send ein uttale til planen».
 • Det og er muleg å laste opp vedlegg.
 • Saksdokumenta finn du nedst i denne artikkelen

Saksdokument

Referat frå oppstartsmøte 22. juni 2020
Lokalisering
Planavgrensing
Oversiktskart
Gjeldande plansituasjon
Baneforslag
Omdisponering av dyrkajord

 


Høyringsperioden er avslutta., Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.


Uttale til saka

Uttalen vert synleg nedanfor. Uttalar som gjeld Aukra kommune sine plansaker vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalar som inneheld sjikane og personangrep vert sletta.

 • Som det blir tematisert i andre uttaler så er støy et stort problem med denne banen. Støyet fra motorsyklene høres veldig godt også i Oterhalsen - og dersom banen nå skal tilrettelegges for biler i tillegg, vil det høres enda bedre. Vi stiller oss derfor kritisk til planene.

  I sommer var det allerede bilstøy fra retning motocrossbane. Lydene var grusomme. Aktivitet på banen vil stort sett foregå i helgene og på helligdager (slik som påske i år) og da blir det nesten umulig å være ute.

  Vi ber om at det blir - dersom planene absolutt må gjennomføres - satt opp mye bedre støyskjerming enn dagens løsning - også mot Oterhalsen.

  2021-10-18 19:54:00
  [Svar]  Link
 • Ber om at det taes hensyn til følgende:
  -Ingen høye gjerder eller bygninger i enden av rullebanen, slik at fly med problemer i forbindelse med avgang eller landing kan trygt komme seg ned på nærmeste jorde.
  -Området vest for Rishaugvegen: Hundeklubbens område blir plassert slik at det er hensiktsmessig å parkere bak dagens flyhangar, og blir planlagt pararelt med tilkomstveien til flyplassen, og sørover mot en tenkt linje parallelt i bakkant av eksisterende hangar. Da vil ikke området hindre senere flyparkering eventuelt hangar på den delen av området som grenser mot flystripa.

  Se Vedlegg.

  Mvh
  Styret Øyfly

  2021-10-17 15:49:09
  [Svar]  Link
 • Viser til anmerkningar under pkt. Miljø og Landbruk, pkt.a. i sjekklista. Sitert nedanfor:

  Ref:
  Tiltaket vil forårsake forureining i form av lyd då det omfattar køyring på motorsportbaner.
  ------------------
  Ber om at Aukra kommune inviterer naboane og grendalag til informasjonsmøter under prosessen, slik at dei er orienterte og får komme med uttale der. Viktig at ein spelar på lag.

  Som eit eksempel kan ein vise til korleis Norsk Hydro og Aukra kommune gjorde det i forbindelse med utbygginga på Nyhamna, der naboane var spesielt opptekne av bl.a. støy, lys, lukt...

  2021-10-17 12:25:25
  [Svar]  Link
 • Jeg synes det er flott at Aukra kommune er villig til å legge til rette for at NMK Aukra kan gi barn, unge og voksne et nytt tilbud innen idrett. Det er god folkehelse!

  Klubben har etterhvert vist at de samarbeider godt med andre aktører, både på tvers av generasjoner og interesser, og en utvidelse mener jeg vil styrke dette.

  Jeg vet at klubben har arbeidet lenge og grundig med planer for hvordan anlegget skal kunne drives forsvarlig økonomisk, og med minst mulig ulempe for naboer, og regner med at tiltak for å dempe støy ytterligere kommer på plass etterhvert.

  2021-10-17 06:58:59
  [Svar]  Link
 • Problemet med planforslag og utvidelse av motocrossbane er STØY! Det er et stort eksisterende støyproblem i Løvika per i dag, og dette nye planforslaget vil bare komme som en ytterligere belastning med en enda kraftigere, høyfrekvent støykilde. Vi ønsker ikke at disse planene gjennomføres da dette vil forringe miljøet i Løvika.

  Dagen situasjon er allerede uholdbar (fellesbrev send fra flere boliger i Løvika), og vi finner det underlig at det nå planlegges nye utvidelser når dagens bane er langt utenfor akseptgrensene! Påsken var et eviglangt støymareritt det kjøretider og støynivå var langt over lovlige verdier. Hvor er representanter i kommunen som passer på at innbyggernes helse, trivsel og et akseptabelt bomiljø sikres? Hvem sikrer at lover og regler følges?

  Vi forventer at det i første rekke fås kontroll på det eksisterende anlegget, før det i det hele tatt vurderes utvidelser. Eksisterende anlegg har ikke møtt krav om støyvoller (disse skal være 4-6 meter over bakkenivå), støynivåer langt over hva støyrapporter har beregnet, og i tillegg brytes fortsatt helligdagsfreden og kjøretidsregler. Vilkår for bruk av dagens bane er ikke møtt. Hvorfor tar ikke kommunen tak dette først? Hvem sikrer at støyvollene kommer opp i påkrevd høyde på riktig lokasjon? Hvem sikrer at støynivåkrav møtes og timer banene brukes i er henhold til retningslinjer?
  Det var senest i dag (søndag 10/10-21) kjøring – Dette er ikke i henhold til reglene. Hvilke grep tar kommunen til slike regelbrudd? Får det konsekvenser for motorklubben? Det har i alle fall konsekvenser for innbyggerne.
  Støyberegninger for nye baneforsalg («Støyutredning motorsportbane Gossen») tar ikke høyde for at eksisterende bane overskrider støynivå. Det ser faktisk ikke ut som at støy fra motorcrossen i det hele tatt er vurdert når støyen fra driftingen beregnes. Så da er det slik at drifting og motrocrossbanen ikke skal brukes samtidig? Og at det maksimalt er total er 12 timer i uka for all motorsport, og kun en aktivitet om gangen?

  Drifting er blant de mest støyende form for motorsport som finnes. I tillegg til støy av hvinende dekk, så vil lukten av svidd gummi bli et element her. Når det viser seg å være så vanskelig å få dagens motorcross bane til å møte støykrav, så kommer utfordringene med støy fra drifting til å bli enda verre. Hvor sikre er støy beregningene som er utført for nye planforslag? Banen som er vist i planforslaget ligner ikke på noen av baneforslagene i støyrapport Og hva er migrerende tiltak hvis det viser seg at nivå på støyberegninger overskrider beregnede verdier selv med høye støyvoller?

  Vi forventer at det tas grep fra kommunen som sikrer oss som bor og oppholder oss i Løvika er godt bomiljø uten støyforurensning. Hvem er kommunens representant her?

  2021-10-12 23:50:02
  [Svar]  Link
 • Hei,

  Jeg ber om at tidligere korrespondanse vedr. denne saken blir tatt med i det videre planarbeidet, se vedlegg.

  Mvh Trond

  2021-09-26 10:55:43
  [Svar]  Link
 • Hei, gjelder traktorvegen gjennom planlagt bane blir brukt av gard 8 Br 1 og for gard 7 Br 1 for tilkomst til eiendommene ,vegen har vert brukt siden 60 tallet 7.1 bruker vegen til dyrkamark som er i drift som grenser til banen, kan dere ta kontakt om vegen for fremtidig løsning. Sigevann fra gammel fylling i planområdet renner nå mot leira på Rød går da ut fra at dette blir ivaretatt for å unge vannet tar nye veier.
  Gjelder støy mot bebyggelse i Løvika regner med at det blir gode løsninger for å unngå klage på støy i ettertid. Utenom det jeg skriver har jeg ikke noe i mot banen så lenge den ikke reduserer bomiljøet for hjemmene og naboene rund flyplassområdet. Atle Løvik Gard 7 Br 1

  2021-09-19 09:26:30
  [Svar]  Link
Ønskjer du at din uttale ikkje skal visas på denne nettsida?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Bilete oppstartsmelding Gossen motorsenter