Tilbake til aukra.kommune.no

Søknad frå Måsøval Fiskeoppdrett AS om løyve til etablering av anlegg i Aukra kommune - offentleg høyring

Frist for merknader: 08. mars 2019

Søknadsprosess

Aukra kommune har mottatt ein søknad om løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk (laks og aure) ved Orholmen i Aukra kommune.

 • Etter akvakulturlova skal fylkeskommunane handsame og godkjenne slike søknadar.
 • Kommunane si rolle, etter same lov, er å annonsere tiltaka og å gje ein uttale i høve kommunen sitt arealforvaltingsansvar etter plan- og bygningslova, og elles om tilhøve kommunen meiner er aktuelle når løyve skal gjevast.
 • Uttaleorgan i Aukra kommune er formannskapet.  
 • Kommunen sender sitt høyringssvar til fylkeskommunen.
 • Fylkeskommunen samlar alle uttaler til saka og gjer vedtak.

Meir informasjon om forvalting av fiskeoppdrett kan du finne på fylkeskommunen si heimeside.

Merknader til søknaden

 • Merknader til planforslaget skal sendast kommunen innan 08. mars 2019, og vi ber om at du nyttar funksjonen «Send ein uttale til planen»,
 • Det er muleg å laste opp vedlegg.
 • Saksdokument finn du nedst i artikkelen.

Saksdokument

Søknad om løyve til etablering av anlegg i Aukra kommune
Vedlegg 2 Kartpakke for Orholmen
Vedlegg 3 Invitasjon til informasjons- og dialogmøte i Aukra kommune
Vedlegg 4 Orholman - overflateareal gytefelt, Åkerblå
Vedlegg 4.3.3 B-rapport Orholman
Vedlegg 4.3.3 C-undersøking Orholman
Vedlegg 5 Fiskeridirektoratet - tilsagn om flytting av to løyve frå PO6 til PO5
Vedlegg 6.1.2 Straumrapport - Orholman
Vedlegg 6.1.5 Avtale om beredskap - Handtering av skadd, sjuk og død fisk
Vedlegg 6.1.5 Instruks for varsling ved akutt eller fare for akutt forureining av ytre miljø
Vedlegg 6.1.5 Kvalitetssystem for Måsøval Fiskeoppdrett
Vedlegg 6.1.5 Matfisk - Intern varslingsliste
Vedlegg 6.1.5 Matfisk - Beredskap ved rømming eller mistanke om rømming
Vedlegg 6.1.5 Matfisk - Instruks for varsling og beredskap vedrørande fiskehelse og dødelegheit
Vedlegg 6.1.5 Vedlegg 1 til Beredskapsavtale Depot og rømningstiltak
Vedlegg 6.3.5 Prosedyre for reinhald og hygiene - matfisk
Vedlegg 6.3.5 Prosedyre for smittehygienisk drift

 


Høyringsperioden er avslutta., Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.


Uttale til saka

Uttalen vert synleg nedanfor. Uttalar som gjeld Aukra kommune sine plansaker vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalar som inneheld sjikane og personangrep vert sletta.

 • Kjære politikere i Aukra Kommune og andre som skal behandle denne søknaden om lakseoppdrett ved Orholmen!
  • Dere må stille dere selv spørsmålet om denne søknaden om oppdrett ved Orholmen oppfyller kravet til bærekraft?
  • Er denne lokasjonen med referanse til Forskrift om drift av akvakultur §5 Teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig?
  • Er dette noe vi vil ha i umiddelbar nærhet av Aukra sine naturperle, Horremsleira, Hjertvika Naturreservat og Smågeholmene?

  Svarene vil berøre både nuværende og kommende generasjoner. Skal kommende generasjoner få oppleve tilnærmet uspolert natur? Akkurat dette området har vært brukt til å markedsføre både «Øyriket» og Aukra Kommune. Tett opp av gytefelt. Samtidig som vi hører om fisken som forsvinner fra Moldefjorden. Tvilen bør komme naturen til gode.

  Følgende moment som taler imot nevnte plassering:
  • Horremsleira er regulert til Offentlig Friluftsområde. Vedtatt i Aukra Kommunestyre k-sak 111/16 den 13.12.2016. I planomtalen står der: «Horremsleira er prega av viktige natur- og kulturlandskapsmessige interesser, i tillegg til at det er ein viktig og mykje brukt rekreasjonsstad i kommunen. Horremsbukta er i friluftsdatabasen (FRIDA) registrert som eit lokalt viktig friluftsområde. Gjennom utarbeiding av ein reguleringsplan for dette området er ein med på å sikre desse verdiane for framtida»

  • Brønnbåter, arbeidsbåter, dieselgeneratorer, kompressorer, skremmeskytting av fugler i fbm. utsetting av smolt vil ha negative konsekvenser for friluftsliv. Støy, lys og eventuelt utslipp. Begroing som spyles etc.

  • Naturverdier bør kartlegges etter Naturmangfaldlova (NML) Der er hekkende fugler, bl.a. terner på Holmene i umiddelbar nærhet. Dette fremgår også av rapport KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFALD I AUKRA KOMMUNE Aukra 2000 av John Bjarne Jordal.

  • Der er også mange havørn som har sitt matkammer i Sjøen rett utenfor Horrem og Hjertvika. Disse observeres daglig på vei utover og innover.

  • Lokasjonen ligger i et hardt farvann. Dette konkluderer/stadfester AKERBLÅ i sin omfattende strømrapport. ÅKERBLÅ skriver selv i strømrapporten at «lokaliteten er relativt eksponert for vind». Vedlegg 6.1.2 side 6.

  Dette gir utfordringer i forhold til Forskrift om drift av akvakultur §19 Egnethet på lokasjonen. Kollisjon med båt kan skade not. Muligheten for å hindre, oppdage og begrense rømming av fisk vil være begrenset av skjær, holmer, vind og bølger.

  Der burde vært lagd en grundigere strømrapport. Strømforhold vil endre seg markant gjennom årstider og værforhold. Her var der målt i en «finværsperiode» på vår/sommer.


  Avslutningsvis må der uttrykkes forståelse for at Måsøval ønsker å spre sine anlegg for å minimere kostnader med lus og laksesykdom.

  Men trolig har prosessen med at finne ny lokasjon gått litt for rask for Måsøval og Åkerblå.

  2019-03-08 23:58:25
  [Svar]  Link
 • Merknad i eget vedlegg.

  2019-03-08 23:35:53
  [Svar]  Link
 • Eg meiner at Aukra kommune, ved Formannskapet, i sin uttale går imot søknaden til Måsøval Fiskeoppdrett as Sistranda, om etablering av oppdrettslokasjon ved Orrholmen i Aukra kommune.

  Sjå vedlegg for begrunning for dette.

  2019-03-08 21:59:19
  [Svar]  Link
 • Vedlagt ligger underskrifter av de som støtter høringsinnspillet til Hjertvik Vel i denne saka.

  Vedlegg 1: Papir underskrifter (to av sidene leveres etter avtale med saksbehandler mandag 11/3 morgen, da disse var innhentet etter kommunehuset var stengt)

  Vedlegg 2: Underskrifter innhentet via nett: for å kunne nå de som har tilhørighet til Aukra men ikke har mulighet til å skrive under på papir. Leveres også etter avtale per papir mandag 11/3 som avtalt med saksbehandler)

  2019-03-08 21:30:45
  [Svar]  Link
 • Vedlagt er Hustadvika Fiskarlags vedtak i saken.
  Mvh Roy Magne Gjerstad

  2019-03-08 20:58:17
  [Svar]  Link
 • Merknad til Måsøyval Fiskeoppdrett AS sin søknad om etablering av anlegg ved Orrholmen i Aukra kommune.

  På grunn av at konsekvensane av å gi løyve til etablering av akvakulturanlegg ved Orrholmen ikkje er utgreidd, ber eg om at Aukra formannskap avslår søknaden.

  Kommunen si rolle, etter akvakulturlova, er å annonsere tiltaka og å gje ein uttale i høve kommunen sitt arealforvaltingsansvar etter plan- og bygningslova, og elles om tilhøve kommunen meiner er aktuelle når løyve skal gjevast.

  At konsekvensane er synleggjort for dei som skal ta beslutning i ei så viktig sak bør absolutt vere eit aktuelt tilhøve.

  Kva konsekvensar får etablering av dette anlegget på Hjertvika naturreservat, dyre- og fugleliv, livet i sjøen, friluftsliv og rekreasjon på og ved sjøen?

  Aukra kommune har avgitt store areal til industri. Dei næringane og aktørane som er etablert her gir lokale arbeidsplassar og sikrar kommunen inntekter som gir høve til å yte gode velferdtenester i lang tid framover. Den type etablering det her er snakk om tilfører ikkje Aukra kommune nok i høve det som vert ofra, hverken arbeidsplassar eller inntekter.

  Anne Berit Solem

  2019-03-08 20:17:47
  [Svar]  Link
 • NEI til åpent oppdrettsanlegg ved Orholmene

  Kommentar til;
  Arealplanlegging
  Jeg stiller spørsmål til måten kommunen forvalter sjøområdene rundt Gossen på. Dersom man skal satse på havbruk (jamf. Aukra Næringsforum,) og man går god for åpne oppdrettsanlegg, er det merkelig hvordan man etter min mening ukritisk legger ut noen av det fineste Gossen har å by på, både når det gjelder fiskeinteresser, artsmangfold og frilufts- og rekreasjonsmuligheter. Ordet bærekraft brukes også flittig. Det kunne vært greit om Næringsforumet definerte hva de mener er bærekraftig bruk av sjøområdene rundt Gossen.
  «Vend i tide - det er ingen skam å snu» er den 8. fjellvettregelen. Denne regelen kan også gjelde i denne saken. Den nyeste artikkel fra dette betente temaet ser mann i Hegnar.no. Her ser vi hvordan fylkesmannen i Nordland vil stoppe Mowi-anlegg i å etablere seg ved Rørskjæran på Vega (https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-Finans/2019/03/Fylkesmannen-vil-stoppe-Mowi-anlegg).
  Sist temaet var oppe – var diskusjonen om samme aktør skulle bruke Storværet som lokasjon (Kommunearkivet; Sak 37/18) Det ble mye opphetet diskusjon – mye frustrasjon og sinne, både blant de som ønsket anlegget velkommen – og de som ikke ønsket det i det hele tatt. Utfallet kjenner vi alle.
  Nå er vi her altså igjen. Følelsene blir så sterke at de kan skade den saklige debatten. Dette setter familie -og naborelasjoner på prøve. Hvorfor blir det slik? Hva må til for å unngå dette? Svaret tror jeg våre politikere sitter med. Det er de som faktisk må ta ansvar og få regulert en nyansert og bærekraftig arealplan som tar hensyn både til næring – og til vern av naturmangfoldet i kommunen, både for dagens -og kommende generasjoner. Alle kjenner til satsingen av lukket anlegg på Torneset.( Jamf. Salmon Evolution AS) Dette mener jeg er framtidsrettet – og den riktige veien å gå.

  Miljøanalyser/lokalkunnskap/konsekvensutredning
  Jeg stiller meg undrende til at en oppdretter på egen hånd kan plukke ut et selskap til å drive miljømessige undersøkelser, og at de på bakgrunn av dette har gode og kritiske nok kilder til å bruke disse i sin søknad, og videre i sin orientering til både lokalbefolkning og politikere.
  I søknaden om etablering av oppdrettsanlegg i Aukra kommune ser man at Måsøval AS benytter seg av firmaet Åkerblå, som for øvrig døpte seg om fra «Havbrukstjenesten» i 2016. Hva kan man si om reliabiliteten i en slik prosess? Er disse kildene pålitelige i forhold til de normer og krav som stilles? Mange har påpekt at den kartleggingen som Åkerblå har gjennomført av forholdene i gjeldende område er mangelfull og lite nyansert (Jamf; Asbjørn Winstad, Hjertvika vel m.fl.).
  Ut ifra mailkorrespondansen ser man hvor tilfeldig og lite kildekritisk søker kan foreslå plassering av anlegg i sjøarealene rundt Gossen. (aukra.custompublish.com/sak37/18,20180411074211201) Her går det fram at p.g.a sitat; «…ble jeg gjort oppmerksom på partykiller’n Salmon Evolution AS (Jamf.søker om landbasert anlegg på Harøysundet)…. har vi fått satt ut strømmålere i Smågestranden. Her mener jeg vi ikke kommer i konflikt med fiskere eller andre.» - Videre «Om dere har innspill eller forslag til andre områder som kan være egnet tar jeg gjerne imot tips og gode råd». Siden Aukra kommune ikke har kommet med andre alternativer til plassering siden dette ble skrevet, viser det at det er et alt for tynt kunnskapsgrunnlag ut i fra de gitte forhold.
  Lokalkunnskap
  De som bor her ute og har lokal kjennskap til Smågeholmene, Horremsbukta (avmerket med sjøørretførende elv), og Hjervika naturreservat (avmerket med sjøørretførende elv) vet at disse områdene er unike både med hensyn til naturmangfold og rødlistede arter. Mange av oss som bruker området til mer enn en ferdselsåre vet at det inneholder et unikt artsmangfold både over og under vann. Her finnes biotoper som er både av nasjonal og internasjonal verdi. For de av oss som driver med dykking, vet at Orholmene og områdene rundt har store tareskogsområder med et mylder av arter og økosystemer. På holmene rundt har vi verneverdig kystlynghei med tilhørende mange rødlistede fuglearter som f.eks. hubro, vandrefalk, havørn, storspove, krykkje, teist, rødnebbterne, makrellterne med flere. Kongen i statsråd vedtok dessuten 7.mai 2015 at kystlynghei har status som utvalgt naturtype. «Kystlyngheia får derfor et stempel som sier at den er viktigere enn annen natur» (Klima og miljøværnminister Tine Suntoft, 2015).
  Det er vanskelig å komme utenom at et oppdrettsanlegg med en slik størrelse og kapasitet som det her søkes lokasjon for, vil tilføre området forstyrrelser og støy. Dette gjelder båttrafikk fra og til anlegget med tilførsel av fiskefor, kraning og vasking av nøter og frakt og avlusing av fisk.
  Det vil være flere essensielle spørsmål å stille i så henseende: Hvor mye avfall fra forrester, notvask og kloakk kan forventes av et anlegg av denne størrelsen? Hvor store mengder og hvilke kjemiske stoffer vil bli brukt ved nedvask av båter og bruk? På hvilken måte vil avlusing foregå? Hva kan forventes i forhold til luseproblematikk – og rømning av fisk i forhold til elvene som er avmerket i området. Til sist og ikke minst – hvordan vil dette påvirke livet både over og under vann, i alle delene av næringsnettet, fra planteplankton, tare, planter, fisk, fugler og dyr i hele dette området?
  I følge «Trafikklyssystemet» (https://www.regjeringen.no/aktuelt/regjeringen-skrur-pa-trafikklyset/id2577032/) er landet delt inn i områder ulike områder med tanke på luseproblematikken. Det er ingen hemmelighet at Måsøval AS med flere har hatt visse utfordringer med dette. Det kommer også fram i deres søknad at de ikke kan opprettholde sitt produksjonsmønster på Frøya fordi det blir for risikabelt i forhold til luseproblematikken.
  Skal vi av den grunn ta over denne risikoen på Aukra? Havområdet omkring Gossen er allerede på gult nivå (grensende til rødt) på grunn av stor mengde lus. Neste nivå er rødt og da er det ikke tillatt med fiskeoppdrett. Lakselus påvirker dødeligheten til villaks og lusemidlene som blir brukt er en stor forurensningskilde i seg selv.
  Som mange andre også har argumentert med i tidligere innlegg, at man må bruke andre upartiske og faglige aktører til å utføre en grundig konsekvensutredning (KU). Undersøkelsene bør etter mitt syn også omfatte et betydelig større område enn de undersøkelsene Åkerblå utførte i forhold til bunn og strømforhold ved Orholmene.

  Framtidsrettet næring/oppsummering
  Problemene med de åpne anleggene inne i fjordene våre er kjente. Vi har levd med oppdrettsanlegg rundt øya vår helt siden det startet på 1970-tallet. Tendensen er at de blir stadig flere anlegg, som stadig utvider sin kapasitet, med et akselererende forbruk av fiskefor og kjemiske avlusningsmiddel.
  Jeg er ikke forsker, men som mange, både yrkesfiskere og andre som liker seg ute i den fine naturen på Gossen, ser vi en trist tendens. Livet både under og over vann har blitt stadig fattigere de siste 10-årene; Hvor blir det av fiskemåsene, ternene, ærfuglene og tjelden som tidligere var så tallrike og laget sjelerikt liv langs med strender og ute på fjorden? Hvorfor blir det stadig mindre fisk inne i fjordene – og når man får fisk er den underernært, syk eller full i pellets? Det er sikkert mange faktorer til dette – men man kan ikke se bort ifra at også åpne oppdrettsanlegg er en medvirkende årsak til dette.
  Spørsmålet er – trenger vi da flere anlegg? Og bør disse plasseres midt i matfatet til yrkesfiskere og befolkningen ellers?
  Argumentene for plassering av et åpent anlegg endrer seg ikke til det bedre fordi om man vil flytte lokasjon fra Storværet til Orholmene. Dette er etter mitt syn et like sårbart og verdifullt område. Mange har med sine merknader til søknaden påpekt dette, men jeg gjentar dem gjerne;
  - Gyteområdet for en rekke fiske og sjødyr – medregnet kysttorsk, kreps og skrei.
  - Sjøaureførende elver i Hjertvika og Horremsleira
  - Naturreservat med rødlistede, sårbare og fredede arter.
  - Matfat for lokalbefolkningen og en rekke dyr og fugler.
  - Et populært rekreasjons, tur -og friluftsområde.
  - Områdets egenverdi som også gir befolkningen identitet og tilhørighet.
  Er det slik at hensynet til oppdrett skal veie tyngre enn hensynet til miljøet, fiske og rekreasjonsmulighetene og det massive ønsket fra lokalbefolkningen om å bevare området slik det er?
  Det finnes andre måter Aukra kommune kan stimulere til vekst og skape arbeidsplasser på, enn ved å skusle bort noe av det mest verdifulle vi har i kommunen: Våre felles kyst-og naturressurser. På samme måte som industrien ellers tilpasser seg det grønne skiftet, så må også oppdrettsnæringa gjøre det. Legg til rette for landbaserte anlegg – eller flytt anleggene ut av de allerede overbelastede fjordene våre. Nok er nok.

  Hilsen entusiastisk hobbyornitolog og fritidsfisker.

  2019-03-08 19:52:59
  [Svar]  Link
 • Slutter hundre prosent opp om innleggene her inne angående denne saken.Dette vil vi ikke ha.På Hjertvika er det gamle landnotsett fra den tiden det var landnotdrift etter sommersilda for hundre år siden og mer.Og fortsatt i dag fiskes det sild om sensommeren og høsten på Hjertvika.Så var som silda er for støy i sjøen og forandringer føler jeg meg ganske sikker på at det vil ikke komme sild inn på vika mer dersom dette anlegget kommer.

  Geir Tangen.

  2019-03-08 19:49:40
  [Svar]  Link
 • Viser til informasjon og vedlegg ang. oppdrettsannlegg som ble sent ut fra Norges Miljøvernforbund til Aukra Kommune:

  ------- Opprinnelig melding --------
  Emne: Informasjon til havbrukskommuner fra Norges Miljøvernforbund
  Dato: 21.02.2019 12:46
  Fra: Arne Roger Hansen <arr-han@online.no>
  Til: post@aukra.kommune.no


  Heisan. Norges Miljøvernforbund (NMF) har stilet et brev til kommunene i Norge som har avsatt arealer til oppdrettsindustrien. NMF har også laget en veileder som kan hjelpe kommunene til å få mer bestemmelsesrett over hvordan oppdrettsindustrien må drifte for å i det hele tatt å kunne kalle seg miljømessig bærekraftig. Denne veileder og brev ligger vedlagt . NMF er også i ferd med å ferdigstille en 200 siders rapport om de negative følgende oppdrett i åpne merder har på våre felles fjorder og naturmangfold. og som også vil vise fordelene ved å drifte i lukkede løsninger.. Denne rapporten vil bli ettersendt til alle landets havbrukskommuner.. NMF ber om at denne mail med vedlegg blir videresendt til Ordfører og Rådmann, og kanskje andre som kan ha nytte av slik informasjon blant kommunens ansatte og politikere. Så håper vi at både veilederen, og etter hvert rapporten blir lest av de som sitter og avgjør arealspørsmål vedrørende havbruk. Ring gjerne hvis dere trenger opplysninger og hjelp.


  Miljøvennlig Hilsen
  Arne Roger Hansen
  Regionleder Midt-Norge
  Saksbehandler oppdrett
  Norges Miljøvernforbund
  tlf.91646762

  2019-03-08 17:13:15
  [Svar]  Link
 • Jeg støtter Hjertvik velforening i denne saken. Dette er natur som må ivaretas for fremtidige generasjoner. På grunn av naturgitte forhold for fiske og friluftsliv har området også særlig stor bruksverdi for lokalbefolkningen nå og i fremtiden.

  Åse Helen Garseth

  2019-03-08 17:08:49
  [Svar]  Link
 • Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har lagt inn ei fråsegn, sjå vedlegg.

  2019-03-08 13:53:29
  [Svar]  Link
 • Vedtak i sak 12/19 i Rådet for likestilling av funksjonshemma:
  Rådet for likestilling av funksjonshemma er positiv til oppdrett, men ønsker at det skal være et landbasert anlegg.

  2019-03-08 12:36:49
  [Svar]  Link
 • Kva skal våre barn arve?
  Eg har alltid vore stolt av å kalle meg fiskardatter. Oppveksten min på Gossen var prega av nær tilknytning til fiskeri. Familien min var eigarar av fiskebåten «Korsvik», og om vi hadde mat på bordet var avhengig av fleire faktorar, men først og fremst nærheita til havet og det naturen kunne gi. Slik er det fortsatt for folket på Gossen, at vi vil hauste av det naturen gir oss, for å skape arbeidsplassar. Det krev ei god forvaltning av dei ressursane vi har. Eg har gjort meg mange tankar den siste tida både når det gjeld næringsinteresser og miljøhensyn i havbruksnæringa. Etter å ha les forskning og oppsummert kunnskap innan feltet, har oppdrettslaksen fått ein «bismak» og serveres ikkje lenger på mitt middagsbord.

  Kven har mandata i dag til å forbruke av det naturen gir oss? Kva næring gir det minste miljømessige fotavtrykket? Dette er spørsmål vi må stille oss. Aukra kommune har allereie mange fotavtrykk av næring. Mange hevdar at det Norge gjer er litt reinare og litt bedre enn alle andre land, og det gjer at vi berre kan fortsette som før. Men når er det på tide å seie STOPP?

  Å tillate ei etablering av oppdettsanlegg ved Orrholmen vil ha uopprettelige konsekvensar for området i og ved Orrholmen. Dette er eit område som blir mykje brukt både på land og til sjøs for friluftsliv, yrkesfiske og hobbyfiske. Område har fortsatt mykje uberørt natur og som er lett tilgjengelig for folk. Dei to badestrendene med tilhøyrande holmar er mykje brukt til rekreasjon både for folket her i Aukra men også tilreisande. Dette er verdiar Aukra og folket som bur her vil trenge no og i framtida. Det foreslåttet anlegget vil ligge i sårbare gytefeltet for kysttorsk og med fleire fiskeartar og skalldyr. Hjertvika naturreservat ligg mindre enn 4 km frå Orrholmen med ein sjeldan vegetasjon og med fugleartar som er trua.

  Eg meiner at ingen økonomisk kompensasjon eller argumentasjon for etableringen av lokalitet ved Orrholmen kan vege opp for det tapet miljøet og folket vil bli påført. Området har særs høg verdi for lokalbefolkninga og framtidige generasjonar pga sitt naturmangfald- og rikdom. Området bør difor ikke privatiseras, forurensas og gjerast utilgjengelig gjennom etablering av fiskeoppdrett.

  La også våre barn få «hauste» av naturgodene vi har i Aukra i framtida!

  Inga Sølvi Korsvik Melby

  2019-03-08 09:48:04
  [Svar]  Link
 • Lakseoppdrett Midtfjordskjæra-Orholmen
  Midtfjordskjæra-Orholmen er innløpet for gytende torsk og skrei og andre marine arter.
  Plassen som er valgt av Måsøval Fiskeoppdrett AS ligger rett over en fordypende renne på ca 60 meter som fører rett innpå gyteområdet Horrem-Hjertvik.
  Platået Horrem-Hjertvik er et meget viktig gyteområdet for lokal torskebestand, skrei og andre arter. Likeså er det et sildeområde utenom sesong for torsk som er fra januar til april. Området er av meget stor betydning for å bevare torsk, hyse og andre marine arter.
  Vi savner en konsekvensanalyse for gytefeltet og lokale marine arter.
  Vi må tenke framover og ikke ta et forhasta valg.

  Derfor er det viktig å få fakta på plass:
  1: Innsig og gyteplass for torsk, skrei, hyse og andre marine arter.
  2: For nært elver for villørret og laks.
  3: Fiskeplass for torsk, hyse, kreps, sild og andre arter.
  4: Risiko for forurensing av badestrender på Hjertvika og Horrem.
  Vil derfor fraråde den valgte plassen, og anbefaler kommunen å gå i dialog med Måsøval Fiskeoppdrett AS om en mer egna plass.
  Derfor foreslår vi en brei konsekvensutredning (ROS-analyse) før Aukra kommune uttaler seg i saken.
  Kommunen bør snarest mulig få kartlagt fiske og gyteområdet for marine arter i kommunen.
  Aukra Frp
  v/ Edvin Magne Nybø, mob: 99746708

  2019-03-08 09:13:06
  [Svar]  Link
 • Ungdomsrådet har hatt saka oppe til høyring og har vurdert både positive og negative sider med at det vert etablert fiskeanlegg ved Orholmen. Fleirtalet av rådet er negative til at det vert etablert fiskeanlegg i Aukra. Dette på grunnlag av:
  Det er uvisst på kva negative konsekvensar eit anlegg vil få på sikt i høve miljøet. Områda i nærleiken av anlegget og havet generelt kan verte ramma med auke i plastavfall, andre artar i havet kan verte ramma i høve for/medisinbruk frå anlegget, fiskehelse/gyteområde kan verte påverka og eller endra . Horremsleira og Hjertvikleira er to badestrender som er mykje nytta i kommunen, anlegget vert plassert mellom desse. Dette er negativt i høve eventuelle konsekvensar for strandsona.

  2019-03-08 08:21:04
  [Svar]  Link
 • Jeg støtter Hjertvik velforening i denne saken! Naturen på Gossen er så flott, men også sårbar. Vi må gjøre alt vi kan for å ta godt vare på den, både for de som bor der nå, og ikke minst for fremtidige generasjoner. Å etablere et slikt anlegg er IKKE å tenke langsiktig, og det er naivt å tro at dette ikke vil få noen konsekvenser for naturen.
  Magnhild Korsvik

  2019-03-07 22:11:10
  [Svar]  Link
 • Tror de fleste som bor på Aukrasanden kan stille opp å vitne mot oppdrettsanlegget som mot innbygernes vilje ble etablert i sjøen rett utenfor husene våre..
  Fjøra er blitt sleip og glatt,villfisken er blitt uspiselig,flomlys,båter,stank og brå opptil en uke i strekk nattestid. Da er det ikke lett å få sove. Tenker på hvordan det ser ut under mærene!
  Det er argumenter så godt på alle vis her inne på siden, at det bør ikke finnes tvil om at dette området må beskyttes og vernes for all framtid.
  I tillegg så er det et etisk og dyrevernsmessig aspekt å ta innover seg som ikke er blitt belyst når det gjelder oppdrettsanlegg. Når tilsvarende dillemma for næringer på land med mink og rev i trange bur (også burhøns) ikke kan forenes med dyrevernsloven med krav om naturlig adferd,- ikke skal lide i utrengsmål osv.
  Slike farmer er jo vedtatt skal legges ned på land - hvorfor ikke også under vann? . Når de i tillegg ødelegger økomiljøet og matfatet til folket - les de/oss som eiger naturresursene!

  Burde ikke være nødvendig å minne om at det står nedfelt i Norges grunnlov, at naturressursene tilhører folket,innbyggerene - altså ikke bare noen få som skal profitterer på en ikke bærekraftig næring.
  Ingrid Hjertvik

  2019-03-07 15:15:18
  [Svar]  Link
 • øæåøæåø

  2019-03-07 14:23:26
  [Svar]  Link
 • Jeg er enig i det Hjertvik Velforening har skrevet om denne saken. Vi må gjøre vårt beste for å verne naturen rundt oss og må derfor si nei til etablering av et lakseoppdrettsanlegg utenfor Orrholmen. Vi vil beholde fjæra vår og badeplassene som de er.

  2019-03-07 12:31:16
  [Svar]  Link
 • Jeg er enig i det Hjertvik Velforening har skrevet om denne saken. Vi må gjøre vårt beste for å verne naturen rundt oss og må derfor si nei til etablering av et lakseoppdrettsanlegg utenfor Orrholmen.
  Vi vil beholde fjæra vår og badeplassene som de er.
  Astrid Margrethe Sølvik

  2019-03-07 12:27:07
  [Svar]  Link
 • Manglande konsekvensutgreiing for to truga artar
  Måsøval Fiskeoppdrett har søkt om å legge eit gigantanlegg for oppdrett og laks og aure mellom Midtfjordskjeret og Orholmen utan at det er levert konsekvensutgreiing for nokon dyre- eller fugleartar. På begge desse to holmane er det viktige tilhaldsstadar for truga artar.
  Dette er gjort greie for i vedlegget og fakta om konsekvensane bør kartleggast før tilråding og avgjerd.

  2019-03-05 20:30:54
  [Svar]  Link
 • Jeg mener det er galskap å la noen som
  helst få tillatelse til å starte
  opp et lakseoppdrettsanlegg ved
  Orrholmen. Først og fremst fordi
  det er et kjent gyteområde, men også
  fordi det er et friluftsområde som er
  brukt av mange. Jeg vokste opp på
  Horremslærå rett bortenfor Hjertviklærå
  og har mange gode minner fra fjøra.
  Det hadde vært synd om fremtidige
  generasjoner ikke får sjansen til å
  samle sine egne minner.
  Stem NEI!!

  2019-03-05 16:19:02
  [Svar]  Link
 • Vi er enig i Hjertvik vel sine kommentarer til denne saken, vi vil ikke ha oppdrettsanlegg rett utenfor Hjertvika.

  2019-03-05 16:13:35
  [Svar]  Link
 • Jeg har vokse opp i Hjertvika, har brukt fjøra og stranden som leikeplass, senere til naturopplevelser og rekreasjon. Er enig i det Hjertvik Velforening har skrevet om denne saken. Det er viktigere at vi tar vare på naturen enn å etablere et oppdrettsanlegg ved Orrholmene i Aukra Kommune. Ønsker at kommunen skal stemme nei.

  Mvh
  Marie Gjelstenli Brunes

  2019-03-05 12:48:19
  [Svar]  Link
 • Jeg er enig i det Hjertvik Velforening har skrevet om denne saken. Det er viktigere at vi tar vare på naturen (spesielt siden det er et vernet område) enn å etablere et oppdrettsanlegg ved Orrholmene i Aukra Kommune.

  2019-03-05 09:51:23
  [Svar]  Link
 • Jeg er enig i det Hjertvik Velforening sier om denne saken. Det mangler ikke gode argumenter for at søknaden om etablering av åpent oppdrettsanlegg ved Orrholmene i Aukra Kommune bør avvises.

  2019-03-04 22:58:22
  [Svar]  Link
 • Hjertvik Velforening ber om at søknaden om etablering av åpent oppdrettsanlegg ved Orrholmene i Aukra Kommune ikke blir godkjent.

  Vi mener at ingen økonomisk kompensasjon eller argumentasjon for etableringen av lokalitet ved Orrholmen oppveier for det tapet lokalbefolkning og miljø vil påføres. På grunn av sitt naturmangfold- og rikdom er området av særskilt høy verdi for lokalbefolkningen og fremtidige generasjoner. Området bør dermed ikke privatiseres, forurenses og gjøres utilgjengelig gjennom etablering av fiskeoppdrett. Dette er noe Aukra kommune burde ha ivaretatt gjennom sin arealplanlegging, og om det ikke er gjort tidligere, så burde de ivaretas nå.

  Se utfyllende høringsvar som vedlegg.

  For styret i Hjertvik Vel:

  Inga Sølvi Korsvik Melby
  Sissel Garseth
  Kimberly Iversen
  May-Lill Hjertvikrem

  2019-03-03 22:15:24
  [Svar]  Link
 • Hjertvikleira - og området rundt er regulert til naturreservat, og rapport 2010:06 «Forvaltningsplan Hjertvika naturreservat» beskriver områdets sårbarhet og sjeldnenhet. Et fiskeoppdrett i nær tilknytning til området bør vel være en risiko man ønsker unngå, både på føre var prinsipp og med bakgrunn på den kunnskap man etterhvert innehar om oppdrett og påvirkning av omkringliggende områder.
  Håper kommunen tar til fornuft og avslår søknaden.

  2019-03-03 15:36:46
  [Svar]  Link
 • Midtfløskjæret-Orholmen er innløpet for gytende torsk og skrei og andre marine arter.
  Plassen som er valgt av Måsøval Fiskeoppdrett AS ligger rett over ei fordypende renne på ca 60m som fører rett innpå gyteområdet Horrem-Hjertvik.
  Hele platået Horrem-Hjertvik er et meget viktig gyteområdet for lokal torskebestand, skrei og andre arter. Likeså er det et sildeområdet utenom sesongen for torsk som er fra januar til april. Området av meget stor betydning for å bevare torsk, hysebestanden og andre marine arter, det gir ogso grunnlaget for lokale fiskere.
  Savner en konsekvensanalyse for gytefeltet, lokale stammer av marine arter. Hva skjer over tid når hydrogensulfiden fra bunnavfallet har startet. Hvor stor geografdisk området vil bli berørt? Derfor er eg meget bekymret for økosystemetet. Vi må tenke framover og ikkje ta et forhasta valg.
  Derfor er det viktigt å få fakta på plass:
  1: Innsig og gyteplass for torsk, skrei, hyse og andre marine arter.
  2: For nært elvar for villaure og laks.
  3: Fiskeplass for torsk, hyse, kreps, sild og andre arter.
  4: Risiko for forureining av badestrender på Hjertvika og Horrem.
  Vil derfor frarådet den valgte plassen.
  Støttar helt oppunder innlegget fra Asbjørn Winstad m.flere.
  Anbefaler komunen å gå i dialog med Måsøval Fiskeoppdrett om å finne en egna plass plass uten konsekvensar for andre marine arter.
  Vil derfor frarådet Aukra kommune å tilrå søknaden fra Måsøyval Fiskeoppdrett AS og ber miljøavdelinga i Fylkeskommunen som skal avgjøre saken om å lytte til lokalbefolkningen.
  Kommunen bør no raskest mulig få kartlagt fiske og gyteområdet for marine arter i kommunen.

  2019-02-28 12:48:59
  [Svar]  Link
 • Aukra Næringsforum er positiv til etablering av oppdrettsanlegg i Aukra kommune, og ser det som ønskelig at havrommet utvikles med tanke på bærekraftig næringsaktivitet.

  Aukra Næringsforum mener kommunen må legge til rette for bærekraftig utvikling av «fjordbruk, og næringar som er knytt opp til desse». Det er derfor gledelig at dette også er et arbeidsmål i kommuneplanen sin samfunnsdel i Aukra, som nettopp er vedtatt.

  Aukra Næringsforum mener det er viktig at kommunen legger til rette for næringer i havrommet, både med tanke på veg, vann, kloakk og landstrøm.

  Aukra Næringsforum ber kommunen og Måsøval Fiskeoppdrett AS avklare med myndighetene om etableringen av et oppdrettsanlegg ved Orholman er bærekraftig, blant annet med tanke på at anlegget er plassert inn i gytefelt for kysttorsk og i nærheten av lokaliteter for fiske av kreps og krabbe.

  (Vedtatt av styret i Aukra Næringsforum 12.02.19)

  2019-02-28 11:48:21
  [Svar]  Link
 • Her følgjer eit innspel til søknaden frå ei gruppe på fire som har fiska og kjenner området der anlegget er ternkt plassert.
  Vedlegg 1: Kommentar og innspel
  Vedlegg 2: Utkast til korrekt kart for gyte-/fiskeområde for fisk og skaldyr+ tradisjonell krokgarnplass i berørt område
  Vedlegg 3:Kart frå Fiskerodirektoratet over elvestrekningar og gyteplassar for sjøaure

  2019-02-26 11:50:24
  [Svar]  Link
 • Måsøval Fiskeoppdrett A/S har søkt om å få etablere lakseoppdrett ved Orholmen/Orholmskjera i Aukra kommune.
  Firmaet må få avslag på søknaden i dette området grunna gyteområde for torsk og hyse. Området er midt i innsiget for torsk. Torsken har i historisk mange år søkt seg til området, Hjertvika, for å gyte. Hjertvika kan samanliknast med Borgundfjorden utanfor Ålesund. Hjertvika har vore og er eit fiskefelt som yrkesfiskarar brukar i torskesesongen, januar til april, og sildefiske andre tider av året. Hjertvika er og krepseplass.
  Eg forstår ikkje at Måsøval Fiskeoppdrett A/S ein gong tenke tanken på å legge eit lakseoppdrett i dette området.
  Aukra kommune og Fylkeskommunen må seie nei til denne søknaden.

  Helsing Arne Breivik

  2019-02-26 10:31:00
  [Svar]  Link
 • Jeg råder kommunen og fylke til å gi avslag på konsesjonssøknaden. Dette området er et viktig friluftslivsområde ,et yndet område for sjøkreps , hummer, krabbe og kamskjell, Lokal torskestamme og annen matfisk holder til her.. Hjertvika naturreservat ligger rett i nærheten. Horremsleira badestrand og Hjertvikleira som også benyttes til badestrand.
  Konsekvensen av en etablering av dette anlegget vil påvirke nærområdet negativt i flere kilometers omkrets.
  Vennligst si nei !!

  Hilsen Marlon Iversen

  2019-02-21 22:57:45
  [Svar]  Link
 • Etter at vi har hatt oppdrettsanlegg i Bokta og kommunale kloakkutslipp i mange år ser vi at tarebeltet er nesten forsvunnet og fisken vi fisker er av og til misfarget, seien nesten rosa og blaut i kjøttet.
  Nå er vi omkranset av oppdrettsanlegg rundt hele øya og nå er det nesten bare i Hjertvika vi har en nokså uberørt badeplass og turområde.
  La oss slippe å få flere anlegg rundt oss!

  2019-02-21 13:53:19
  [Svar]  Link
 • Kva handlar dette om? Det handlar om å påverke beslutningstakarar og makthavarar til å ikkje godkjenne søknaden om oppdrettsanlegg av laks ved Orholmen. Det kan vi gjere ved å stå saman og argumentere og protestere og mot at nokon vil profittere på vår urørde natur.
  Dei mange innspela til kommunen handlar om fakta:
  1. Innsig og gyteplass for den trua kysttorsken
  2. Rike fiskeplassar av mange forskjellige artar av fisk og skaldyr.
  3. Elvar der både laks og sjøaure går opp
  4. Badestrendene på Hjertvikleira og Horremsleira
  5. Verneområdet i Hjertvika
  6. Forureining
  Alle dei som sit i styre, råd og nemnder i Aukra kommune vil være kjent med dette.
  Eg vil på eigne vegne oppmode Aukra kommune og ikkje å tilrå søknaden frå Måsøyval Fiskeoppdrett AS og at Fylkeskommune vel å høyre på beburarane i området, som er dei som blir ramma av dette.
  Mitt viktigaste argument er at vi skal ta vare på dei rike naturressursane både i havet og på land og at dei komande generasjonane kan fiske og nyte den urørde naturen med strender, holmar og skjær slik dei er i dag.
  Vi står saman om eit rungande NEI til eit oppdrettsanlegg på sørvestsida av Gossen.

  Kari Anne Sølvik

  2019-02-21 10:58:06
  [Svar]  Link
 • Mange som uttaler seg som ikke har peiling hva næringen går i. Kan noen av de som kommenterer her nevne hva slags kjemikalier som blir brukt i oppdrett idag? All behandling av laks idag blir det nyttet vann. Forsøpling fra oppdrett? Ta dere en tur langs strendene rundt øya å se hva slags søppel dere finner, det er vertfall ikke oppdrett som forsøpler øya vår, det er det andre som står for. Fritidsbåter, andre båter langs leia. Ørret i elvene på Aukra, kan noen legge ut et bilde av dette? Har tilgode å høre noen får ørret i «elvene»der ute. Og hva slags påvirkning av hekkefugl utgjør dette? Er vel ikke et anlegg rundt øya som ligger nært noe, hva med alle de vannskooterne som raser rundt i beste hekkeperiode...alle fritidsbåtene som raser rundt. Forstår frustrasjonen og irritasjonen fra mange rundt dette, men dette er en næring som har forandret seg til det bedre miljømessig siste 10 årene mht behandling av fisk samt bruk av organisk fiskefôr. At det kan forstyrre gyteområde til fisk osv er heller en faktor som kan være reel, og at slike anlegg kan plasseres der det ikke er til åsyn for begyggelse og utfor allfarvei. Hva skal Norge leve av når oljen tar slutt? Jordens befolkning er i kraftig økning, behovet for mat blir større og større. Mangel på mat/penger fører til maktkamper/krig. Dette er en næring som gir skattenorge enorme inntekter. Vil se at vi klarer å holde standarden i Norge etter oljeeventyret tar slutt mht sykehusplasser til alle etc etc. Klart alt kan gjøres bedre, nå er landanlegg på banen og skal prøves flere plasser. Så før dere legger ut mot mange som har dette som arbeidsplass bør dere sjekke fakta og ikke høre på synsing. Lys og støy nevnes, hva med de som bor på Tornes og Bud, har det lyst hele døgnet takket være Ormen Lange. Ikke mye klaging å syting fra gjengen der borte.

  2019-02-20 14:22:48
  [Svar]  Link
  • For en håpløs og historieløs kommentar. Måsøval ble i 2016 dømt og fikk 5 mill i bot for å ha brukt 4 ganger det tillatte av lusemiddel. Kanskje det er du som bør lese deg opp før du uttaler deg, Robert Hansen.

   2019-03-05 21:50:32
    Link
 • kjære Aukra Kommune
  jeg håper inderlig at dette ikke kommer til og bli noe av
  vi er jo Norges rikeste Kommune
  Så dette er vel ikke eit spørsmål om (penger)

  Men konsekvensen av forurensningen dette medbringer er svært alvorlig
  jeg har i over 30år fisket torsk og hummer og krabbe utenfor Or holmen og håper at vi fortsatt kan gjøre de i fremtiden også
  vi har også Torsken som kommer inn til Horremsbukta og Hjertvika hvert år for og gyte noe som vil bevare torsken i nærmiljøet vårt
  som også yrkesfiskere er avhengig av

  så Tenk dere godt om før dere tar valget som vil medføre stor konsekvenser for miljøet i Skjørgården vår
  som vi alle er så glad i


  I Hardangerfjorden alene slippes det hvert år ut like mye urenset utslipp fra oppdrett, som om man slapp ut all kloakk fra byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger tilsammen. Det tilsvarer kloakk fra mer en 1 million mennesker hver dag

  2019-02-19 00:28:41
  [Svar]  Link
 • Håper fornuften seirer og at man raskt legger dette prosjektet dødt. Sjøområdene rundt Hjertvika/Horrem hvor anlegget er planlagt ligger som nevnt tett inntil gyteområder for torsk, og jeg frykter at dette prosjektet på sikt vil ødelegge for fisken som svømmer der. Jeg tror ikke dette prosjektet vil være noen forbedring av miljøet, snarere tvert imot. I en rapport fra havforskningsinstituttet nevnes det at «oppdrettsanlegg kan potensielt påvirke vill marin fisk ved smittespredning og negativ påvirkning på oppveksthabitater nær anleggene», og «oppdrettsanlegg påvirker atferd, diett og energitilgang (spillfôr) hos bl.a. torsk ved tiltrekking av villfisk og andre organismer til anlegget». Jeg går ut i fra at naturmangfoldloven § 9 om føre-var-prinsippet tillegges stor vekt her. Nærhet til Hjertvika naturreservat utgjør også en stor potensiell risiko. Partikler fra anlegget kan spres flere hunder meter fra anlegget avhengig av strøm og dyp. Risikoen for alvorlig og irreversibel skade på naturmangfoldet er dermed stor. Sjøen og naturen utenfor Hjertvika/Horrem bør forbli det vakre naturområdet det er i dag, også for framtidige generasjoner. Det er ikke kun kroner og ører vi skal leve av i fremtiden, da ender vi opp med å sage av greina vi sitter på.

  2019-02-18 14:20:21
  [Svar]  Link
 • Dette er samme aktøren som i fjor høstes søkte om løyve til å drive oppdrett på Storværet ved Sessholmen mellom Bud og Gossen. Jeg blir ikke mindre motstander av anlegget bare fordi det flyttes til andre siden av øya. Den nye lokaliteten er på lik linje med Sæterholman hekkeområde for en rekke sjøfugl og gyteområde for fisk. Tilstøtende områder er endatil vernet som naturreservat.

  Skjærgården rundt Gossen har mer en nok av denne aktiviteten som det er og trenger ikke enda flere aktører. Som flere før meg har påpekt går det på bolyst og livskvalitet løs når flotte rekreasjonsområder som dette blir besudlet på denne måten. Det går på lyd/lys-støy, okkupering av arealer, tilgrising av naturen og "råderett" til å ta ut det aktørene vil kalle "skadefugl" etc. Vil mene det er essensielt for en kommune som Aukra å ta vare på slike områder, og la de være som de er, både i dag og i fremtiden. Det er jo nettopp slike kvaliteter som gjør at folk velger å bo som vi bor.

  Håper søknaden blir avvist og så mener jeg at Aukra kommune snarest må revidere arealplanene sine slik at de aktuelle områdene som har blitt angrepet i disse rundene slipper å bli det igjen i fremtiden.

  2019-02-18 10:36:34
  [Svar]  Link
 • I blir trist tå å sjå,
  at det planleggest fiskeanlegg attmed Hjertvikleirå.
  Ei naturperle tå dei få,
  ei perle me må passe på!
  Å oppleve naturen i og rundt øya vår,
  rene medisinen der me rusler og går.
  Ingenting slår en kajakktur i området, Småge, Horrem og Hjertvik,
  fer håpe det kan fortsette å vare slik...

  2019-02-18 10:01:00
  [Svar]  Link
 • Jeg er bosatt i nærheten av planlagt utbyggingsområde og er flittig bruker av dette sjø og landområdet.
  Dette er sjøområde bruker jeg til fiske både sommer og vinter, fangsten derfra utgjør stort sett alt av fiskemat i familien. Dette er til nå et av de få områdene vi kan få fisk rundt Gossen som ikke i stor eller mindre grad er påvirket av oppdrettsnæringen.
  "Rein" mat er viktig for oss og har høy prioritet, fisk med magen full av pellets er ikke god fiskemat.

  Etter min mening er dette et unikt område som nå planlegges utbygd og det er mange grunner som taler for at dette anlegget ikke bør legges på dette stedet.

  Anlegget er planlagt i dokumentert gytefelt for torsk, en del av anlegget er faktisk planlagt inne i gytefeltet!
  Jeg mener at det vil være veldig skadelig for fiskebestanden i området at anlegget planlegges i "rennen" som fører fisken inn og ut av gytefeltet.
  En plassering så nært gytefeltet og i rennen som også er tilholdssted for andre arter som kreps, hyse brosme og lange vil mest trolig gjøre veldig stor skade for hele havområde i Hjertvik og Horrem.
  I verste fall vil vi oppleve at artene forsvinner fra området og en fiskeplass som har vært brukt i generasjoner er ødelagt!

  Jeg mener også at hensynet til sjø-ørret og ørret som går opp småelvene i Hjervika og Horrem må prioriteres høyt.
  Vi vet at oppdrettsnæringen har store problem med lakselus, laks og ørret i nærområdet til anleggene er selvfølgelig mest utsatt. Min mening er at ørreten vil forsvinne fra disse elvene. Om mine resonnement ikke er riktig bør utbygger kunne dokumentere dette før anlegget godkjennes.

  Når det gjelder landområdet i Hjertvik/Horrem, er det etter min mening sterke argument for å ikke akseptere anleggets plassering.
  Ved å gå en i fjæra ser vi rester etter oppdrettsnæringen i form av taurester, slangeavkapp og avkapp av nøter. Forurensingen vil mest trolig øke om vi får enda et anlegg.
  Strandområdet innenfor planlagt utbyggingsområde består av offentlig badestrand, naturreservat og unike plantearter i strandsonen som også er vernet av myndighetene. Hvordan kan det da forsvares at det blir anlagt ett oppdrettsanlegg utenfor dette sårbare området.

  Jeg håper myndighetene ser hvor stort miljøtap det vil være å legget anlegget ved Orholmen!
  Jeg håper fornuften taler for å ikke godkjenne denne plasseringen.

  Hilsen Per Breivik

  2019-02-17 23:04:13
  [Svar]  Link
 • Jeg er beboer og en av grunneierene ved Hjertvikleira og ønsker ikke at det skal komme et oppdrettsannlegg ved Orrholmen. Jeg håper fylksemannen ser hvorfor dette ikke bør forekomme.

  Som påpekt av mange er det et kjent gyte og fiskeplass dette annlegget plasseres på og ved. Plassering av et annlegg her vil ødelegge fremtidig fisk, kreps, rekefiske for fritidsfiskere og næringsdrivende.

  Forrurensingen fra selve annlegget og konsekvensene for havnbunn, villfisk, reke og kreps må utredes grundig og upartisk.

  I rapporten fra Havforskningsinstituttet heter det at “(…) det er middels eller høy sannsynlighet for at miljøeffektene av oppdrett er i strid med målene i bærekraftstrategien (…)”.

  Som naturvernforbundet skriver "Oppdrettsnæringa har i mange år fått lov til å slippe ut kjemikalier og forurense fjordene. Utslipp tilsvarer urenset kloakk rett i fjorden fra ca. 20 millioner mennesker, dette er 4 ganger Norges befolkning. Det er påvist lusemiddel mer enn fire kilometer fra der avlusing skjedde, og mange steder er konsentrasjonen så høye at de kan skade bestander av blåskjell, samt ødelegge skalldannelse hos krabber og reker. Rømming av oppdrettsfisk er et stort problem som skaper en svært uheldig genetisk innblanding i villaksbestandene våre. Og lusa dreper villaks og sjøørret i våre fjorder."

  Er fylkesmannen og Aukra kommune villig til å risikere at det kanskje kan ha en negativ påvirkning på miljøet?

  Dette hav og strandområdet er ikke bare godt likt og besøkt som fritidsplass av beboere og tilreisende, men et freda naturvernsområde med en elveos (Hjertvikelva) som renner ut derfra.

  Som fylkesmannen selv vedtok i 2002 og som det står i forskriftene om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 1, freding av Hjertvika naturreservat, Aukra kommune, Møre og Romsdal. I fylkesmannens forvaltningsplan 3.3 står det: "Det går sjøaure i Hjertvikelva, derfor der det naudsynt å verne elva mot inngrep som kan redusere kvaliteten som gyteplass.”

  Det står også i paragraf 3 (Fastsett ved kgl.res. 8. november 2002 med heimel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremja av Miljøverndepartementet) "Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet"

  Det er ikke utredet godt nok hvilke konsekvenser et annlegg ved Orrholmen vil ha på naturreservatet, eller på de sårbare gyteplassene i Hjertvikelva.

  Fokuser på landbasert bedre einede annlegg og la havet og naturen ved Hjertvika forbli som den er!

  2019-02-17 17:25:32
  [Svar]  Link
 • Dette er vi sterke motstandere av. Et fiskeoppdrett i leia hvor vi henter vann til havsaltet vårt setter vår bedrift i fare. Et av våre viktigste salgsargumenter er reint sjøvann. En slik etablering vil drepe det argumentet. Her må politikerne velge om de vil sikre arbeidsplassene på Karlsholmen eller sette dem i fare.

  2019-02-17 17:19:45
  [Svar]  Link
 • Hvis dette blir godkjent høres det veldig lite gjennomtenkt ut. Strendene i området vil bli fullstendig ubrukelig på grunn av alt avfallet som går rett til bunns under merdene. I tillegg vil vill-fisken som holder til i området kunne forsvinne. Den villfisken som eventuelt blir igjen i området blir bortimot uspiselig da den kommer til å spise av det som fisken i merdene ikke får tak i. Da blir den fisken ikke bedre for helsa enn ei billig-pølse fra rema 1000. Jeg synes kysten rundt i området er nok ødelagt av den ansvarsløse driften som de driver med. Få lakse-driften på landbaserte anlegg i stedenfor å ødelegge fjordene og øyene våre.

  2019-02-17 14:30:26
  [Svar]  Link
 • Det er horribelt hvis dette blir vedtatt og lagt til Orholmen, kommende generasjoner må få oppleve det min generasjon har opplevd. Bade å kose se, lære se å fiske, dra ei teine osv.
  Teknologien til å legge sånt ut til havs eller på land er til stede.
  Kan ikke se en eneste grunn til å rasere naturen og havet på disse fine plassene som så mange har gode minner fra.

  2019-02-17 14:28:50
  [Svar]  Link
 • - Eit anna spm å ta stilling til her, er følgende.. Staten lyser ut gratis utviklingskonsesjoner for å få nyvinning i bransjen.. enkelt og greit fordi en ser negativ innvirkning på kyst og fjordsystemer , og ønsker å flytte belastningen på miljøet.

  Landbasert fiskeoppdrett er på full fart inn.
  Med lukka rensesystem på alt avfall, gjenbruk av nevnte avfall i andre næringer og bedre kontroll på sjukdom og fiskevelferd , framstår det som eit mykje bedre alternativ.

  Tenk framover.

  2019-02-17 14:21:50
  [Svar]  Link
 • Det er flere hensyn å ta ved en evt. ny oppdrettslokasjon her.

  - Først og fremst, legges lokasjonen tett oppi og delvis inni et kjent gyteomårde for kysttorsk, som er på full fart mot rødlistet status. Dette er allerede et problem på Smøla, der stor tetthet av oppdrettsnæring har hatt synlig og svært merkbar negativ effekt på kysttorsken.

  - Ute ved Orten, kun få kilometer unna den planlagte lokaliteten, ligger et anlegg som er i drift, og vi har 3 lokaliteter i julsundet som har til tider hatt svært store problemer med lakselus og PD, samt andre sykdommer. Dette mer eller mindre grunnet den korte avstanden mellom anleggene. Innover mot midsund har en også et eller flere anlegg som bidrar til samme problem.
  Er det ønskelig å gjøre problemstillingen enda større? Det har vært diskusjon innad i Marine Harvest om å legge et anlegg brakk allerede, pga. at det er for tett imellom.

  -Badestranda i Hjertvika er en av de flotteste i kommunen, og området er i tillegg et naturreservat. Vinden står oftest på fra Sør-sørvest/ vest her, og vil føre all evt. forurensing og forsøpling rett inn i Hjertvika.

  - Når det gjelder økonomiske ringvirkninger for Aukra kommune, er jeg under inntrykk av at disse blir marginale.
  Her kan man bruke anlegget ute ved Orten som referanse. Mener på det er SalmoNor som har lokaliteten. Lokaliteten drives med base fra Røssøyvågen, og her kan man fint regne på skatteinntekter, og evt. andre ringvirkninger.

  Generelt er jeg som fisker og ivrig bruker av hav/kystområdene under det inntrykk av at en etablering av ny lokasjon her, vil vise seg å være netto minus for Aukra kommune og innbyggerene.

  Mvh
  Torstein Orten
  Orten Fiskeriselskap AS

  2019-02-17 14:02:25
  [Svar]  Link
 • Å legge et slikt fiskeanlegg like ved to av kommunens reneste og fineste badestrender vil være et inngrep som potensielt kan få store konsekvenser for disse to perlene på øya. Et oppdrettsanlegg kan ikke få ødelegge disse to stedene, og ei heller andre flotte lokasjoner rundt om i våre kyststrøk som smågeholmene. I tillegg må et så stort anlegg være utredet for konsekvensene det fører til, både på økosystemet på mikronivå rundt merdene, men også på makronivå med tanke på hekkeplassene til fugler i området og vannkvalitet ved badestrendene

  2019-02-17 13:02:40
  [Svar]  Link
 • Dette er ett stort annlegg som vil ha en påvirkning på det følsomme balansen i det eksisterende økosystemet. Mangfoldet av gyteplasser og spesielt skalldyr blir berørt,
  i tillegg til forurensning av Hjertvika naturreservat og badeplassene i Hjertvika og Horremsbukta. Dette er jo de flotteste naturperlene på vestsiden av Gossen. Annlegg av denne størrelsen burde være plasert på land, med nødvendig renseanlegg av alt spillvann.En utredning om de totale konsekvensene burde vært gjort av en uhildet ekspertgruppe før en besluttning blir tatt av
  miljøutvalget i fylke, og Aukra kommune burde ikke ta en besluttning før dette er gjort.
  Jeg er tidliger medeier av strandområdet i Hjertvika, og ønsker ikke at dette anlegget blir plasert ved Urdholmen.

  2019-02-11 09:13:24
  [Svar]  Link
 • Smågeholmene og området rundt er en naturperle og ikke et område som passer for slik næringsvirksomhet. Det er nok oppdretts anlegg rundt øya, i tillegg er det et anlegg ved Orten ikke veldig langt fra denne lokaliteten. Et annet moment er at den fremherskende vindretningen i dette området er vest sør-vest, noe som vil føre alt av avfall fra anlegget direkte inn til badeplassene ved Horremsbukta og Hjertvika. Denne søknaden bør avvises.

  2019-02-10 14:27:27
  [Svar]  Link
 • Ein imponerande og detaljert søknad... Slik bør sjølvsagt ikkje godkjennes. Vi har meir enn nok av oppdrett i kommuna. Er laksemerder overalt i fjorden her og Aukra kommune burde ha lagt ned strengere retningslinjer for dette. Slike søknad vil det komme fleire av hvis vi ikkje sier klart nei. Det er også kommunevalg i haust så her er det mogleg å "fiske" stemmer. Stort potensial for å tjene penger for oppdretter, men ingen andre.

  2019-02-06 19:04:32
  [Svar]  Link
 • Dette må ikke tillates, vi har ikke behov for flere fiskeanlegg som skjemmer det lille vi har igjen av skjærgård og friluftsområder i Aukra kommune.
  Økonomisk betyr et slikt anlegg ingen ting for Aukra, og derfor bør dette firmaet heller ikke få lov til å ødelegge naturen vår.

  2019-02-01 09:02:35
  [Svar]  Link
Ønskjer du at din uttale ikkje skal visas på denne nettsida?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Vedlegg 4 Orholman - overflateareal gytefelt, Åkerblå