Tilbake til aukra.kommune.no

Mindre tilbygg maks 15 m2

Alle desse punkta må vere oppfylte for at fritak for søknadsplikt skal gjelde:

  • Tilbygget skal ikkje innehalde rom som kjøkken, stove, soverom eller våtrom.
  • Tilbygget skal ikkje brukast til overnatting.
  • Tilbygget inneheld ikkje rom for varig opphald. Med rom for varig opphald meinest stove, soverom, kjøkken og arbeidsrom.
  • Samla bruksareal (BRA) eller bygd areal (BYA) må ikkje vere over 15 m2.
  • Tilbygget må plasserast minst 4 meter frå nabogrense, med mindre reguleringsplanen tillèt ei anna plassering.
  • Tilbygget må plasserast minst 1 meter frå andre bygg på eigen eigedom.
  • Tilbygget må ikkje vere i strid med reguleringsplan, byggjegrense eller anna regelverk, for eksempel veglova sine avgjerder om sone for fri sikt langs veg.
  • Tilbygget vil ikkje innebere flytting av eller etablering av ny avkøyrsel.
  • Bygningen må ikkje vere i strid med andre lovverk, som for eksempel veglova.
  • Bygningen må ikkje vere i strid med reguleringsplan. Du må i så fall søkje om dispensasjon.

Eit tilbygg er ei utviding av bygget på bakkeplan, i motsetning til eit påbygg som blir plassert over gjeldande byggverk. I tillegg kan eit tilbygg vere sportsbu, veranda og ope overbygget inngangsparti.

Det at fleire mindre bygg no er unnateke søknadsplikt inneber større tillit til at den einskilde sjølv tek ansvar for å avklare at byggjetiltaket er i samsvar med arealplanar, plan- og bygningslova med underliggjande regelverk og anna offentlegrettsleg lovgiving som veglov med vidare.

Du har sjølv ansvar for at det du byggjer ikkje er i strid med andre avgjerder i plan- og bygningslova, for eksempel branntryggleik, estetikk, helse, miljø og tryggleik.

Dersom prosjektet er i strid med for eksempel utnytting av tomt eller byggjegrense i reguleringsplanen for eigedomen må du søkje om dispensasjon.
 
Du er sjølv nøydd til å skaffe nødvendig løyve eller samtykkje frå andre styresmakter og du kan ikkje setje i gong å byggje før dette ligg føre. Det vil for eksempel vere nødvendig å hente løyve frå Statens Vegvesen dersom tilbygget er i strid med avstand til offentleg riks- eller fylkesveg.

Nabovarsling
For bygningar som ikkje er søknadspliktige, vil det ikkje vere krav til nabovarsling. Vêr oppmerksam på at det kan finnast forhold av privatrettsleg karakter (eigedomsrett, nabolov og liknande) som kan vere til hinder for plassering i eller nære eigedomsgrensa. Vi vil oppmode deg til å ta kontakt med naboen før du set i gong.


Bygningar med antikvarisk verdi
Dersom tiltak er openbert i strid med intensjonen om bevaring av fasadar og kulturmiljø, kan dei krevjast omgjorde i ettertid. Det er kommunen som utøver skjøn for å vurdere om tiltak er i tråd med overordna plan. For antikvarisk klassifisert busetnad og omsynssonene tilrår vi derfor at det blir teke kontakt med byantikvaren i framkant for å få ei fagleg vurdering. Dette vil i seg sjølv ikkje utløyse nokon søknadsplikt, men vil kunne avklare om tiltaket er i tråd med antikvarisk klassifisering i plan; - eit av kriteria for unnateke søknadsplikt.

Nokre bygningar og område er også bevaringsregulert. I slike område kan byggjetiltak normalt ikkje utførast utan søknad og fråsegn frå antikvarisk styresmakt. Då bør du ta kontakt med kommunen for å avklare kva restriksjonar som gjeld for eigedomen din.

Plangrunnlag - kva avgrensingar gjeld på eigedomen min?
Ofte vil det vere avgrensingar i plangrunnlaget på kva du kan byggje. Dette kan vere byggjegrenser, avgrensing i storleik, høgde, takvinkel o.l. Dersom bygningen er i strid med plangrunnlaget, må du søkje om dispensasjon. Det kan derfor vere lurt å avklare dette tidleg i planleggingsfasen. Reguleringskart og reguleringsinstruksar får du via kommunen si kartløysing eller ved å vende deg til Aukra kommune.

Avstand til offentleg veg
Der det ikkje er meldt byggjegrense i reguleringsplanen eller det ikkje finst ein reguleringsplan for eigedomen, er den veglova som set krav til avstand til offentleg veg. Dersom det du skal byggje er i strid med avstandskravet må du søkje om løyve etter veglova. Dersom vegen er kommunal er det planavdeligna som du skal søkje til. For riks- og fylkesvegar må du søkje til Statens Vegvesen. Informasjon om ein veg er kommunal- blir, fylkt- eller riksveg får du via kommunen si kartløysing eller ved å vende deg til Aukra kommune.

Innmelding
Når bygningen er ferdig, skal du alltid sende melding til kommunen om plassering slik det er utført. Denne sendaren du til planavdelinga, anten til e-postadressa post@aukra.kommune.no eller via post til Aukra kommune, Aukraringen 25, 6480 Aukra. Det er også mogeleg å levere inn denne informasjonen på kommunehuset.


Ansvar og avgrensingar
Det er eit generelt byggjeforbod nærmare enn 100 meter frå sjø, innsjø og elv.