Søknad frå Måsøval Fiskeoppdrett AS om løyve til etablering av anlegg i Aukra kommune - offentleg høyring

Frist for merknader: 08. mars 2019

Søknadsprosess

Aukra kommune har mottatt ein søknad om løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk (laks og aure) ved Orholmen i Aukra kommune.

 • Etter akvakulturlova skal fylkeskommunane handsame og godkjenne slike søknadar.
 • Kommunane si rolle, etter same lov, er å annonsere tiltaka og å gje ein uttale i høve kommunen sitt arealforvaltingsansvar etter plan- og bygningslova, og elles om tilhøve kommunen meiner er aktuelle når løyve skal gjevast.
 • Uttaleorgan i Aukra kommune er formannskapet.  
 • Kommunen sender sitt høyringssvar til fylkeskommunen.
 • Fylkeskommunen samlar alle uttaler til saka og gjer vedtak.

Meir informasjon om forvalting av fiskeoppdrett kan du finne på fylkeskommunen si heimeside.

Merknader til søknaden

 • Merknader til planforslaget skal sendast kommunen innan 08. mars 2019, og vi ber om at du nyttar funksjonen «Send ein uttale til planen»,
 • Det er muleg å laste opp vedlegg.
 • Saksdokument finn du nedst i artikkelen.

Saksdokument

Søknad om løyve til etablering av anlegg i Aukra kommune
Vedlegg 2 Kartpakke for Orholmen
Vedlegg 3 Invitasjon til informasjons- og dialogmøte i Aukra kommune
Vedlegg 4 Orholman - overflateareal gytefelt, Åkerblå
Vedlegg 4.3.3 B-rapport Orholman
Vedlegg 4.3.3 C-undersøking Orholman
Vedlegg 5 Fiskeridirektoratet - tilsagn om flytting av to løyve frå PO6 til PO5
Vedlegg 6.1.2 Straumrapport - Orholman
Vedlegg 6.1.5 Avtale om beredskap - Handtering av skadd, sjuk og død fisk
Vedlegg 6.1.5 Instruks for varsling ved akutt eller fare for akutt forureining av ytre miljø
Vedlegg 6.1.5 Kvalitetssystem for Måsøval Fiskeoppdrett
Vedlegg 6.1.5 Matfisk - Intern varslingsliste
Vedlegg 6.1.5 Matfisk - Beredskap ved rømming eller mistanke om rømming
Vedlegg 6.1.5 Matfisk - Instruks for varsling og beredskap vedrørande fiskehelse og dødelegheit
Vedlegg 6.1.5 Vedlegg 1 til Beredskapsavtale Depot og rømningstiltak
Vedlegg 6.3.5 Prosedyre for reinhald og hygiene - matfisk
Vedlegg 6.3.5 Prosedyre for smittehygienisk drift

 

Uttale til saka

Uttalen vert synleg nedanfor. Uttalar som gjeld Aukra kommune sine plansaker vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalar som inneheld sjikane og personangrep vert sletta.

 • Jeg råder kommunen og fylke til å gi avslag på konsesjonssøknaden. Dette området er et viktig friluftslivsområde ,et yndet område for sjøkreps , hummer, krabbe og kamskjell, Lokal torskestamme og annen matfisk holder til her.. Hjertvika naturreservat ligger rett i nærheten. Horremsleira badestrand og Hjertvikleira som også benyttes til badestrand.
  Konsekvensen av en etablering av dette anlegget vil påvirke nærområdet negativt i flere kilometers omkrets.
  Vennligst si nei !!

  Hilsen Marlon Iversen

  2019-02-21 22:57:45
  [Svar]
 • Etter at vi har hatt oppdrettsanlegg i Bokta og kommunale kloakkutslipp i mange år ser vi at tarebeltet er nesten forsvunnet og fisken vi fisker er av og til misfarget, seien nesten rosa og blaut i kjøttet.
  Nå er vi omkranset av oppdrettsanlegg rundt hele øya og nå er det nesten bare i Hjertvika vi har en nokså uberørt badeplass og turområde.
  La oss slippe å få flere anlegg rundt oss!

  2019-02-21 13:53:19
  [Svar]
 • Kva handlar dette om? Det handlar om å påverke beslutningstakarar og makthavarar til å ikkje godkjenne søknaden om oppdrettsanlegg av laks ved Orholmen. Det kan vi gjere ved å stå saman og argumentere og protestere og mot at nokon vil profittere på vår urørde natur.
  Dei mange innspela til kommunen handlar om fakta:
  1. Innsig og gyteplass for den trua kysttorsken
  2. Rike fiskeplassar av mange forskjellige artar av fisk og skaldyr.
  3. Elvar der både laks og sjøaure går opp
  4. Badestrendene på Hjertvikleira og Horremsleira
  5. Verneområdet i Hjertvika
  6. Forureining
  Alle dei som sit i styre, råd og nemnder i Aukra kommune vil være kjent med dette.
  Eg vil på eigne vegne oppmode Aukra kommune og ikkje å tilrå søknaden frå Måsøyval Fiskeoppdrett AS og at Fylkeskommune vel å høyre på beburarane i området, som er dei som blir ramma av dette.
  Mitt viktigaste argument er at vi skal ta vare på dei rike naturressursane både i havet og på land og at dei komande generasjonane kan fiske og nyte den urørde naturen med strender, holmar og skjær slik dei er i dag.
  Vi står saman om eit rungande NEI til eit oppdrettsanlegg på sørvestsida av Gossen.

  Kari Anne Sølvik

  2019-02-21 10:58:06
  [Svar]
 • Mange som uttaler seg som ikke har peiling hva næringen går i. Kan noen av de som kommenterer her nevne hva slags kjemikalier som blir brukt i oppdrett idag? All behandling av laks idag blir det nyttet vann. Forsøpling fra oppdrett? Ta dere en tur langs strendene rundt øya å se hva slags søppel dere finner, det er vertfall ikke oppdrett som forsøpler øya vår, det er det andre som står for. Fritidsbåter, andre båter langs leia. Ørret i elvene på Aukra, kan noen legge ut et bilde av dette? Har tilgode å høre noen får ørret i «elvene»der ute. Og hva slags påvirkning av hekkefugl utgjør dette? Er vel ikke et anlegg rundt øya som ligger nært noe, hva med alle de vannskooterne som raser rundt i beste hekkeperiode...alle fritidsbåtene som raser rundt. Forstår frustrasjonen og irritasjonen fra mange rundt dette, men dette er en næring som har forandret seg til det bedre miljømessig siste 10 årene mht behandling av fisk samt bruk av organisk fiskefôr. At det kan forstyrre gyteområde til fisk osv er heller en faktor som kan være reel, og at slike anlegg kan plasseres der det ikke er til åsyn for begyggelse og utfor allfarvei. Hva skal Norge leve av når oljen tar slutt? Jordens befolkning er i kraftig økning, behovet for mat blir større og større. Mangel på mat/penger fører til maktkamper/krig. Dette er en næring som gir skattenorge enorme inntekter. Vil se at vi klarer å holde standarden i Norge etter oljeeventyret tar slutt mht sykehusplasser til alle etc etc. Klart alt kan gjøres bedre, nå er landanlegg på banen og skal prøves flere plasser. Så før dere legger ut mot mange som har dette som arbeidsplass bør dere sjekke fakta og ikke høre på synsing. Lys og støy nevnes, hva med de som bor på Tornes og Bud, har det lyst hele døgnet takket være Ormen Lange. Ikke mye klaging å syting fra gjengen der borte.

  2019-02-20 14:22:48
  [Svar]
 • kjære Aukra Kommune
  jeg håper inderlig at dette ikke kommer til og bli noe av
  vi er jo Norges rikeste Kommune
  Så dette er vel ikke eit spørsmål om (penger)

  Men konsekvensen av forurensningen dette medbringer er svært alvorlig
  jeg har i over 30år fisket torsk og hummer og krabbe utenfor Or holmen og håper at vi fortsatt kan gjøre de i fremtiden også
  vi har også Torsken som kommer inn til Horremsbukta og Hjertvika hvert år for og gyte noe som vil bevare torsken i nærmiljøet vårt
  som også yrkesfiskere er avhengig av

  så Tenk dere godt om før dere tar valget som vil medføre stor konsekvenser for miljøet i Skjørgården vår
  som vi alle er så glad i


  I Hardangerfjorden alene slippes det hvert år ut like mye urenset utslipp fra oppdrett, som om man slapp ut all kloakk fra byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger tilsammen. Det tilsvarer kloakk fra mer en 1 million mennesker hver dag

  2019-02-19 00:28:41
  [Svar]
 • Håper fornuften seirer og at man raskt legger dette prosjektet dødt. Sjøområdene rundt Hjertvika/Horrem hvor anlegget er planlagt ligger som nevnt tett inntil gyteområder for torsk, og jeg frykter at dette prosjektet på sikt vil ødelegge for fisken som svømmer der. Jeg tror ikke dette prosjektet vil være noen forbedring av miljøet, snarere tvert imot. I en rapport fra havforskningsinstituttet nevnes det at «oppdrettsanlegg kan potensielt påvirke vill marin fisk ved smittespredning og negativ påvirkning på oppveksthabitater nær anleggene», og «oppdrettsanlegg påvirker atferd, diett og energitilgang (spillfôr) hos bl.a. torsk ved tiltrekking av villfisk og andre organismer til anlegget». Jeg går ut i fra at naturmangfoldloven § 9 om føre-var-prinsippet tillegges stor vekt her. Nærhet til Hjertvika naturreservat utgjør også en stor potensiell risiko. Partikler fra anlegget kan spres flere hunder meter fra anlegget avhengig av strøm og dyp. Risikoen for alvorlig og irreversibel skade på naturmangfoldet er dermed stor. Sjøen og naturen utenfor Hjertvika/Horrem bør forbli det vakre naturområdet det er i dag, også for framtidige generasjoner. Det er ikke kun kroner og ører vi skal leve av i fremtiden, da ender vi opp med å sage av greina vi sitter på.

  2019-02-18 14:20:21
  [Svar]
 • Dette er samme aktøren som i fjor høstes søkte om løyve til å drive oppdrett på Storværet ved Sessholmen mellom Bud og Gossen. Jeg blir ikke mindre motstander av anlegget bare fordi det flyttes til andre siden av øya. Den nye lokaliteten er på lik linje med Sæterholman hekkeområde for en rekke sjøfugl og gyteområde for fisk. Tilstøtende områder er endatil vernet som naturreservat.

  Skjærgården rundt Gossen har mer en nok av denne aktiviteten som det er og trenger ikke enda flere aktører. Som flere før meg har påpekt går det på bolyst og livskvalitet løs når flotte rekreasjonsområder som dette blir besudlet på denne måten. Det går på lyd/lys-støy, okkupering av arealer, tilgrising av naturen og "råderett" til å ta ut det aktørene vil kalle "skadefugl" etc. Vil mene det er essensielt for en kommune som Aukra å ta vare på slike områder, og la de være som de er, både i dag og i fremtiden. Det er jo nettopp slike kvaliteter som gjør at folk velger å bo som vi bor.

  Håper søknaden blir avvist og så mener jeg at Aukra kommune snarest må revidere arealplanene sine slik at de aktuelle områdene som har blitt angrepet i disse rundene slipper å bli det igjen i fremtiden.

  2019-02-18 10:36:34
  [Svar]
 • I blir trist tå å sjå,
  at det planleggest fiskeanlegg attmed Hjertvikleirå.
  Ei naturperle tå dei få,
  ei perle me må passe på!
  Å oppleve naturen i og rundt øya vår,
  rene medisinen der me rusler og går.
  Ingenting slår en kajakktur i området, Småge, Horrem og Hjertvik,
  fer håpe det kan fortsette å vare slik...

  2019-02-18 10:01:00
  [Svar]
 • Jeg er bosatt i nærheten av planlagt utbyggingsområde og er flittig bruker av dette sjø og landområdet.
  Dette er sjøområde bruker jeg til fiske både sommer og vinter, fangsten derfra utgjør stort sett alt av fiskemat i familien. Dette er til nå et av de få områdene vi kan få fisk rundt Gossen som ikke i stor eller mindre grad er påvirket av oppdrettsnæringen.
  "Rein" mat er viktig for oss og har høy prioritet, fisk med magen full av pellets er ikke god fiskemat.

  Etter min mening er dette et unikt område som nå planlegges utbygd og det er mange grunner som taler for at dette anlegget ikke bør legges på dette stedet.

  Anlegget er planlagt i dokumentert gytefelt for torsk, en del av anlegget er faktisk planlagt inne i gytefeltet!
  Jeg mener at det vil være veldig skadelig for fiskebestanden i området at anlegget planlegges i "rennen" som fører fisken inn og ut av gytefeltet.
  En plassering så nært gytefeltet og i rennen som også er tilholdssted for andre arter som kreps, hyse brosme og lange vil mest trolig gjøre veldig stor skade for hele havområde i Hjertvik og Horrem.
  I verste fall vil vi oppleve at artene forsvinner fra området og en fiskeplass som har vært brukt i generasjoner er ødelagt!

  Jeg mener også at hensynet til sjø-ørret og ørret som går opp småelvene i Hjervika og Horrem må prioriteres høyt.
  Vi vet at oppdrettsnæringen har store problem med lakselus, laks og ørret i nærområdet til anleggene er selvfølgelig mest utsatt. Min mening er at ørreten vil forsvinne fra disse elvene. Om mine resonnement ikke er riktig bør utbygger kunne dokumentere dette før anlegget godkjennes.

  Når det gjelder landområdet i Hjertvik/Horrem, er det etter min mening sterke argument for å ikke akseptere anleggets plassering.
  Ved å gå en i fjæra ser vi rester etter oppdrettsnæringen i form av taurester, slangeavkapp og avkapp av nøter. Forurensingen vil mest trolig øke om vi får enda et anlegg.
  Strandområdet innenfor planlagt utbyggingsområde består av offentlig badestrand, naturreservat og unike plantearter i strandsonen som også er vernet av myndighetene. Hvordan kan det da forsvares at det blir anlagt ett oppdrettsanlegg utenfor dette sårbare området.

  Jeg håper myndighetene ser hvor stort miljøtap det vil være å legget anlegget ved Orholmen!
  Jeg håper fornuften taler for å ikke godkjenne denne plasseringen.

  Hilsen Per Breivik

  2019-02-17 23:04:13
  [Svar]
 • Jeg er beboer og en av grunneierene ved Hjertvikleira og ønsker ikke at det skal komme et oppdrettsannlegg ved Orrholmen. Jeg håper fylksemannen ser hvorfor dette ikke bør forekomme.

  Som påpekt av mange er det et kjent gyte og fiskeplass dette annlegget plasseres på og ved. Plassering av et annlegg her vil ødelegge fremtidig fisk, kreps, rekefiske for fritidsfiskere og næringsdrivende.

  Forrurensingen fra selve annlegget og konsekvensene for havnbunn, villfisk, reke og kreps må utredes grundig og upartisk.

  I rapporten fra Havforskningsinstituttet heter det at “(…) det er middels eller høy sannsynlighet for at miljøeffektene av oppdrett er i strid med målene i bærekraftstrategien (…)”.

  Som naturvernforbundet skriver "Oppdrettsnæringa har i mange år fått lov til å slippe ut kjemikalier og forurense fjordene. Utslipp tilsvarer urenset kloakk rett i fjorden fra ca. 20 millioner mennesker, dette er 4 ganger Norges befolkning. Det er påvist lusemiddel mer enn fire kilometer fra der avlusing skjedde, og mange steder er konsentrasjonen så høye at de kan skade bestander av blåskjell, samt ødelegge skalldannelse hos krabber og reker. Rømming av oppdrettsfisk er et stort problem som skaper en svært uheldig genetisk innblanding i villaksbestandene våre. Og lusa dreper villaks og sjøørret i våre fjorder."

  Er fylkesmannen og Aukra kommune villig til å risikere at det kanskje kan ha en negativ påvirkning på miljøet?

  Dette hav og strandområdet er ikke bare godt likt og besøkt som fritidsplass av beboere og tilreisende, men et freda naturvernsområde med en elveos (Hjertvikelva) som renner ut derfra.

  Som fylkesmannen selv vedtok i 2002 og som det står i forskriftene om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 1, freding av Hjertvika naturreservat, Aukra kommune, Møre og Romsdal. I fylkesmannens forvaltningsplan 3.3 står det: "Det går sjøaure i Hjertvikelva, derfor der det naudsynt å verne elva mot inngrep som kan redusere kvaliteten som gyteplass.”

  Det står også i paragraf 3 (Fastsett ved kgl.res. 8. november 2002 med heimel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremja av Miljøverndepartementet) "Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet"

  Det er ikke utredet godt nok hvilke konsekvenser et annlegg ved Orrholmen vil ha på naturreservatet, eller på de sårbare gyteplassene i Hjertvikelva.

  Fokuser på landbasert bedre einede annlegg og la havet og naturen ved Hjertvika forbli som den er!

  2019-02-17 17:25:32
  [Svar]
 • Dette er vi sterke motstandere av. Et fiskeoppdrett i leia hvor vi henter vann til havsaltet vårt setter vår bedrift i fare. Et av våre viktigste salgsargumenter er reint sjøvann. En slik etablering vil drepe det argumentet. Her må politikerne velge om de vil sikre arbeidsplassene på Karlsholmen eller sette dem i fare.

  2019-02-17 17:19:45
  [Svar]
 • Hvis dette blir godkjent høres det veldig lite gjennomtenkt ut. Strendene i området vil bli fullstendig ubrukelig på grunn av alt avfallet som går rett til bunns under merdene. I tillegg vil vill-fisken som holder til i området kunne forsvinne. Den villfisken som eventuelt blir igjen i området blir bortimot uspiselig da den kommer til å spise av det som fisken i merdene ikke får tak i. Da blir den fisken ikke bedre for helsa enn ei billig-pølse fra rema 1000. Jeg synes kysten rundt i området er nok ødelagt av den ansvarsløse driften som de driver med. Få lakse-driften på landbaserte anlegg i stedenfor å ødelegge fjordene og øyene våre.

  2019-02-17 14:30:26
  [Svar]
 • Det er horribelt hvis dette blir vedtatt og lagt til Orholmen, kommende generasjoner må få oppleve det min generasjon har opplevd. Bade å kose se, lære se å fiske, dra ei teine osv.
  Teknologien til å legge sånt ut til havs eller på land er til stede.
  Kan ikke se en eneste grunn til å rasere naturen og havet på disse fine plassene som så mange har gode minner fra.

  2019-02-17 14:28:50
  [Svar]
 • - Eit anna spm å ta stilling til her, er følgende.. Staten lyser ut gratis utviklingskonsesjoner for å få nyvinning i bransjen.. enkelt og greit fordi en ser negativ innvirkning på kyst og fjordsystemer , og ønsker å flytte belastningen på miljøet.

  Landbasert fiskeoppdrett er på full fart inn.
  Med lukka rensesystem på alt avfall, gjenbruk av nevnte avfall i andre næringer og bedre kontroll på sjukdom og fiskevelferd , framstår det som eit mykje bedre alternativ.

  Tenk framover.

  2019-02-17 14:21:50
  [Svar]
 • Det er flere hensyn å ta ved en evt. ny oppdrettslokasjon her.

  - Først og fremst, legges lokasjonen tett oppi og delvis inni et kjent gyteomårde for kysttorsk, som er på full fart mot rødlistet status. Dette er allerede et problem på Smøla, der stor tetthet av oppdrettsnæring har hatt synlig og svært merkbar negativ effekt på kysttorsken.

  - Ute ved Orten, kun få kilometer unna den planlagte lokaliteten, ligger et anlegg som er i drift, og vi har 3 lokaliteter i julsundet som har til tider hatt svært store problemer med lakselus og PD, samt andre sykdommer. Dette mer eller mindre grunnet den korte avstanden mellom anleggene. Innover mot midsund har en også et eller flere anlegg som bidrar til samme problem.
  Er det ønskelig å gjøre problemstillingen enda større? Det har vært diskusjon innad i Marine Harvest om å legge et anlegg brakk allerede, pga. at det er for tett imellom.

  -Badestranda i Hjertvika er en av de flotteste i kommunen, og området er i tillegg et naturreservat. Vinden står oftest på fra Sør-sørvest/ vest her, og vil føre all evt. forurensing og forsøpling rett inn i Hjertvika.

  - Når det gjelder økonomiske ringvirkninger for Aukra kommune, er jeg under inntrykk av at disse blir marginale.
  Her kan man bruke anlegget ute ved Orten som referanse. Mener på det er SalmoNor som har lokaliteten. Lokaliteten drives med base fra Røssøyvågen, og her kan man fint regne på skatteinntekter, og evt. andre ringvirkninger.

  Generelt er jeg som fisker og ivrig bruker av hav/kystområdene under det inntrykk av at en etablering av ny lokasjon her, vil vise seg å være netto minus for Aukra kommune og innbyggerene.

  Mvh
  Torstein Orten
  Orten Fiskeriselskap AS

  2019-02-17 14:02:25
  [Svar]
 • Å legge et slikt fiskeanlegg like ved to av kommunens reneste og fineste badestrender vil være et inngrep som potensielt kan få store konsekvenser for disse to perlene på øya. Et oppdrettsanlegg kan ikke få ødelegge disse to stedene, og ei heller andre flotte lokasjoner rundt om i våre kyststrøk som smågeholmene. I tillegg må et så stort anlegg være utredet for konsekvensene det fører til, både på økosystemet på mikronivå rundt merdene, men også på makronivå med tanke på hekkeplassene til fugler i området og vannkvalitet ved badestrendene

  2019-02-17 13:02:40
  [Svar]
 • Dette er ett stort annlegg som vil ha en påvirkning på det følsomme balansen i det eksisterende økosystemet. Mangfoldet av gyteplasser og spesielt skalldyr blir berørt,
  i tillegg til forurensning av Hjertvika naturreservat og badeplassene i Hjertvika og Horremsbukta. Dette er jo de flotteste naturperlene på vestsiden av Gossen. Annlegg av denne størrelsen burde være plasert på land, med nødvendig renseanlegg av alt spillvann.En utredning om de totale konsekvensene burde vært gjort av en uhildet ekspertgruppe før en besluttning blir tatt av
  miljøutvalget i fylke, og Aukra kommune burde ikke ta en besluttning før dette er gjort.
  Jeg er tidliger medeier av strandområdet i Hjertvika, og ønsker ikke at dette anlegget blir plasert ved Urdholmen.

  2019-02-11 09:13:24
  [Svar]
 • Smågeholmene og området rundt er en naturperle og ikke et område som passer for slik næringsvirksomhet. Det er nok oppdretts anlegg rundt øya, i tillegg er det et anlegg ved Orten ikke veldig langt fra denne lokaliteten. Et annet moment er at den fremherskende vindretningen i dette området er vest sør-vest, noe som vil føre alt av avfall fra anlegget direkte inn til badeplassene ved Horremsbukta og Hjertvika. Denne søknaden bør avvises.

  2019-02-10 14:27:27
  [Svar]
 • Ein imponerande og detaljert søknad... Slik bør sjølvsagt ikkje godkjennes. Vi har meir enn nok av oppdrett i kommuna. Er laksemerder overalt i fjorden her og Aukra kommune burde ha lagt ned strengere retningslinjer for dette. Slike søknad vil det komme fleire av hvis vi ikkje sier klart nei. Det er også kommunevalg i haust så her er det mogleg å "fiske" stemmer. Stort potensial for å tjene penger for oppdretter, men ingen andre.

  2019-02-06 19:04:32
  [Svar]
 • Dette må ikke tillates, vi har ikke behov for flere fiskeanlegg som skjemmer det lille vi har igjen av skjærgård og friluftsområder i Aukra kommune.
  Økonomisk betyr et slikt anlegg ingen ting for Aukra, og derfor bør dette firmaet heller ikke få lov til å ødelegge naturen vår.

  2019-02-01 09:02:35
  [Svar]
Ønskjer du at din uttale ikkje skal visas på denne nettsida?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspel

Din høyringsuttale til planen vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldinga vert ikkje publisert.

Vedlegg 4 Orholman - overflateareal gytefelt, Åkerblå

Tips ein ven Skriv ut