Tilbake til aukra.kommune.no

Omsorgsplan 2021-2030 for Aukra kommune - Offentleg høyring

Høyringsfrist: 9. april 2021

Føremål med planen

Revisjon av omsorgsplanen har hatt som føremål å:

 • gje ei heilskapleg og koordinert plan for dei samla omsorgstenestene
 • sikre lovkrav
 • følgje opp kommuneplanen sitt satsingsområde “Velferd og omsorg”
 • følgje opp stortingsmeldinga “Leve heile livet”
 • utvikle godt og mangfaldig tenestetilbod

"Leve heile livet"

Planen skal utarbeidast i samsvar med St.meld 15 “Leve heile livet”, der utfordringane og løysingane er knytt til:

 • eit aldersvennleg Norge
 • aktivitet og fellesskap
 • mat og måltid
 • helsehjelp
 • samanheng i tenestene

Meir om planen

Planen skal vidare innehalde ei evaluering av gjeldene/førre omsorgsplan, samt plan for vidare utforming av omsorgstrappa.

Mål og satsingar om omsorg i kommuneplanen sin samfunnsdel skal følgast opp i planarbeidet.

Planarbeidet skal vurdere behov for utarbeiding av eigne (del)planar som oppfølging og utdjuping av omsorgsplanen.

Med eit perspektiv fram til 2030 skal planen gje eit langsiktig og strategisk perspektiv. Planen inneheld også ein handlingdel, der det vert lagt til grunn ein jamleg/årleg oppdatering av aktuelle tiltak/handlingsplan i samband med budsjett og økonomiplanen.

Merknader til planforslaget

 • Merknader til planforslaget skal sendast til kommunen innan 9. april 2021, og vi ber om at du nytter funksjonen «Send ein uttale til planen».
 • Det er muleg å laste opp relevante vedlegg.
 • Saksdokumenta finn du nedst i denne artikkelen.

Saksdokument

Omsorgsplan 2021-2030 for Aukra kommune - høyringsutkast


Høyringsperioden er avslutta., Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.


Uttale til saka

Uttalen vert synleg nedanfor. Uttalar som gjeld Aukra kommune sine plansaker vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalar som inneheld sjikane og personangrep vert sletta.

 • Uttale fra over de 60 i Julsundet.

  2021-04-09 19:04:55
  [Svar]
 • Vedlagt følger Aukra KrF sin høyringsuttale til omsorgsplan 2021-2030 for Aukra kommune.

  2021-04-09 18:42:11
  [Svar]
 • Styret i Aukra Pensjonistlag sender uttale til Omsogsplan 2021 - 2031

  2021-04-09 13:24:28
  [Svar]
 • Denne sendte eg inn i 2009, ingenting av dette har endra seg bortsett frå at Julsundet har vorte større.
  Eg meiner denne er veldig viktig for Julsundet

  2021-04-07 21:30:58
  [Svar]
 • Sjå vedlegg

  2021-04-07 21:24:31
  [Svar]
 • Viser til tidligere kommentar til forslaget til ny omsorgsplan.

  Jeg mener at gjeldende plan (omsorgsplan 2020) er en bedre plan, både i innhold og oppbygging. Denne gir, etter min oppfatning, en mer helhetlig oversikt over tjenesten enn forslaget til ny.

  I innledningen til ny plan står det at den skal inneholde en evaluering av gjeldende plan.
  Det er vanskelig å finne ut at det er foretatt en slik evaluering.
  Jeg ser også lite av det langsiktige strategiske perspektivet som er lovet i innledningen.

  En evaluering, med informasjon og data fra gjeldende plan, er helt naturlig i en prosess når nye mål og strategier for en ny periode, skal bestemmes.

  Sitatene fra forskningsrapport fra 2015, side 8 og 12 er kjente tema og problemstillinger som er godt beskrevet i gjeldende plan.
  Etter min mening er derfor disse sitatene unødvendig fyllstoff som kan sløyfes og erstattes med konklusjoner og føringer fra evalueringen som nevnt over.

  Kostra-rapporten som er vedlagt forslaget til ny plan, er et godt analyseverktøy om status og utvikling av kvaliteten i omsorgstjenesten i perioden 2015-2019/20.
  Det er derfor grunn til å spørre hvorfor fakta derfra ikke er benyttet i arbeidet med ny plan?
  Disse 19 nøkkel-tallene gir verdifull faktabasert informasjon om status og utvikling av kvaliteten i tjenesten i siste 5 års-periode.
  Flere av disse 19 nøkkeltallene vitner om klare forbedringsområder/utfordringer som det må settes fokus på i en ny plan.

  Jeg mene at forslaget til ny plan, slik den er utformet, egner seg dårlig som styrings-dokument for pleie og omsorgstjenesten i en ny 10 års-periode.
  Da er det bedre at gjeldende plan oppdateres og blir gjeldende for en kortere periode på 2-3 år.
  Så startes en prosess med en ny plan for perioden 2023-2033, med brei involvering og medvirking.
  En slik ny prosess kan gjerne skje i samspill med arbeidet med ny kulturplan som skal komme.

  Et aldersvennlig samfunn handler lite om omsorg, og mest om samfunnsutvikling der det er en klar forutsetning at de eldre skal ha større innflytelse i planlegging og utvikling.


  Aukra, 04.04.2021
  Ole Rakvåg

  2021-04-04 11:41:14
  [Svar]
 • Jeg lurer på:
  Hvorfor skal kommunale planer utformes så dørgende kjedelige?
  Forslaget til revidert omsorgsplan er intet unntak.
  Bare årsrapportene i Aukra skiller seg ut positivt i så måte.

  Jeg vil trekke fram KS sin «Håndbok for et aldersvennlig samfunn» som et positivt eksempel på oppbygging og utforming.
  Utforming og Illustrasjoner skaper liv og leserglede, som er viktig for formidlingen av budskapet, mener jeg.
  Her kunne vår egen omsorgsplan hente mange gode ideer.

  Av konkret innhold i denne håndboken, vil jeg sette fokus på kapittel 3, om kommunikasjon og medvirking fra eldre.
  Med Aukra sine ambisjoner om fornyelse og effektivisering i levering av kommunale tjenester gjennom bla digitalisering, bør dette tema få en høy prioritet i tiltaksdelen under kapitlet aldersvennlig Aukra.

  2021-03-11 14:20:39
  [Svar]
Ønskjer du at din uttale ikkje skal visas på denne nettsida?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Omsorgsplan - bilete